Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Medijski sadržaj u nekadašnjoj Srbiji". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UVOD
Danas kada se svet u svakom smislu menja, i kada se svi događaji u svetu dešavaju velikom brzinom postavlja se pitanje koliki uticaj na sve to imaju mediji, i kako bi svet uopšte izgledao da oni ne postoje. Nema sumnje da se istovremeno dešava paradoks u razlici vremena i društva, ako uzmemo u obzir vreme kada mediji nisu postojali, kada su nastali, i danas kada su se veoma
razvili i globalizovali.
Čak i kada mediji nisu postojali u savremenom smislu, postojale su razne forme propagandi, uglavnom vezane za ratove, dok su kasnije nastali razni plakati i javno oglašavanje tadašnjih bitnijih faktora na trgovima, kao i sam nastanak štampanih novina, a sve u cilju uticanja na ljude. Takođe, nema sumnje da je radio kao jedan od prvih medija poprilično uticao na tok Prvog i Drugog svetskog rata, kao i hladnog rata između Rusije i Amerike.
Dok mediji ekspanziju doživljavaju s pojavom televizije kao medija koji će definitivno promeniti svet, spajati i razdvajati narode i države, kao i menjati razne kulture, polako ali sigurno pretvarajući ih u jednu zapadnu kulturu. Upravo smo svedoci medijskog rata između dve najviše zastupljene civilizacije: zapadne (moderne), i istočne (tradicionalne civilizacije).
Paradoks je u tome što su danas uglavnom mediji slobodni, što automatski znači da bi razmena informacija trebala da bude ravnomerna ili slična, ali činjenica je da 90% informacija dolazi sa zapada, tačnije Amerike i Zapadne Evrope, koje kao takve vrše uticaj na Istok, pa time od slobodnih medija u suštini dobijamo informacije iz jednog izvora. Pitanje je koliko informacije mogu biti korisne i istinite ako moć i uticaj ima nekoliko istih agencija za Zapada, odnosno istog izvora?
Nema sumnje da bi svet ove globalne, odnosno političke, ekonomske, kulturne, ekološke i ostale tokove gledao na sasvim drugi način da ne postoji pre svega televizija koja sve to prikazuje u suštini, onako kako njeni vlasnici to žele. Sve ovo govori da je televizija jedna od najmoćnijih sredstava današnjih globalnih i lokalnih moćnika, kao i da televizija može pozitivno doprineti ili
uništiti sliku sveta, u zavisnosti ko i u kakve je svrhe koristi.
Kako na globalnom nivou, isto tako i na nacionalnom nivou, televizija igra veoma bitnu ulogu u kreiranju javnog mnenja, političkog, društvenog i javnog života svakog pojedinca i grupe. Televizija je u Srbiji bila jedan od najbitnijih faktora koji su uticali na dešavanja i promene koje su se desile u prošlosti, poput održavanja i stabilnosti SFRJ (Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije), njenog rušenja, dolaska Slobodana Miloševića, održavanja njegove vlasti, pada njegovog režima, kao i novog sistema vrednosti koji je nastao u Srbiji nakon 5. oktobra.
Uzevši sve ovo u obzir, televizija u Srbiji itekako koristi svoju moć i uticaj na javno mnjenje, kreirajući ga shodno trenutnim regionalnim potrebama i potrebama onih koji stoje na čelu tih medija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta