Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bolesti na organite za disenje (Makedonski)". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Содржина
ВОВЕД 3
БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ДИШЕЊЕ 4
- ТУБЕРКУЛОЗА 7
-ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ 12
ЗАКЛУЧОК 15
КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 16
ВОВЕД
Органите за дишење почнуваат од устата преку грлото дишникот каде понатаму се разгрануваат кон алвеолите во се помали и потесни цевчиња. На овај начин трахеата се разгранува на два бронха а тие потоа во две бронхи и се понатаму во тие најтесни цевчиња авеоли. Зидовите на дишните патишта содржат р’скавни прстени и плочки како и голем број на слузни жлезди. Основна задача на плуќната функција претставува адекватна оксигенација на крвта (збогатување со кислород ) и елиминација на јаглерод диоксид во крвта. Плуќната фулстрација е поделена во три основни категории:
Плуќна вентилација или размена на гасови помеѓу алвеарните простории на надворешната средина.
Плуќна респирација или размена на гасови помеѓу алвеалните простории и крвта и во алвеалните капилари
Плуќни крвотокили носење на венска крв во алвеарната капиларна мрежа и враќање назад до големиот крвоток.
Опши симтоми дијагноза и терапија на дишните органи во заболувањата на дисните органи многу симтоми можат да бидат заеднички само што се разликуваат во обемот застапеност. Најчес симтом претставува кашлицата која што може да биде сува и продуктивна. Спутум или искашлок кој што може да биде оскуден или обилен. Хемортизација или искашлување на крв во спутумот болка во градите која што може да биде позади градната коска или приферно при заболување на плуќната марамица. Отезнато дишење или диспеа при што доаѓа до чувство на недостаток на возсух свирење во градите кое некогаш може да се слуша и преку на пример при асма.
Дијагнозата при заболувањето на дисните органи се поставува врз основа на амнежната инспекција и аулстукција- слушање со слушалки. Лечењето на заболување на дисните патишта е различно за секоја болест и зависи од топот и интензитетот на зафатеност на дишните патишта.
БОЛЕСТИ НА ОРГАНИТЕ ЗА ДИШЕЊЕ
 
 
Најчести болести на органите за дишење се болестите на носот, болестите на Гркланот и грлото, болести на душникот и дишните птишта, болестите наб елите дробови и други болести на органите за дишење.
 
1. БОЛЕСТИ НА НОСОТ е воспаление на слузницата на носот,(кивавица), екцем во носот, чир во носот и појава на
крварење од носот.
КИВАВИЦА се јавува како акутна (phinitis) кај вирусни инфекции,нстинки и грипови хрониччна-при затнати ноздрви,отечена слузница и при постoeње на полипи алергиска како незаразно воспаление на слузницата на носот,осетливост на
алергенси(намалена одбранбена способност на организмот.
ЕКЦЕМ ВО НОСОТ настанува како последица на постојана хронично дразнење на носната слузница,поради
воспаленија,шекерна болест,бубрежни заболувања,алерги и слично.
ЧИР ВО НОСОТ е последица на потешки инфекции на слузницата со црвенило и болка,образување на гнојни огништа,црвенило,и негово ширење на горе кон очите ,често пати и заватени очните капаци.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta