Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza bilansa uspjeha". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U SARAJEVU
EKONOMSKI FAKULTET
SEMINARSKI RAD
TEMA: ANALIZA BILANSA USPJEHA
SADRŽAJ
1. UVOD.................................................................................................................................2
2. ANALIZA BILANSA USPJEHA....................................................................................3
2.1 Formiranje bilansa uspjeha ................................................................................................4
2.2. Analiza bilansa uspjeha .....................................................................................................6
2.3. Analiza prihoda ................................................................................................................6
2.4. Analiza rashoda ................................................................................................................9
2.5. Analiza troškova ...............................................................................................................9
2.6. Analiza rezultata poslovanja ..........................................................................................15
2.7. Analiza dobitka ..............................................................................................................17
2.8. Analiza gubitka ..............................................................................................................18
3. PRAKTIČAN PRIMJER ...............................................................................................19
4. ZAKLJUČAK ..................................................................................................................22
5. LITERATURA ................................................................................................................23
1. UVOD
Predmet analize je bilans uspjeha. Metode korištene u ovoj analizi su metoda raščlanjavanja i metoda upoređivanja. One su jedne od osnovnih metoda u analizi bilansa, ali također ćemo koristiti i ostale metode kao što su: metode. izolacije, eliminacije , korelacije. Pomoći će nam da utvrdimo strukturu i sastav bilansa uspjeha, kvalitativne i kvantitativne odnose medju dijelovima bilansa uspjeha ako su mogući, uzroke koji dovode do takvih odnosa i sve to s ciljem da bi smo vidjeli koji faktori bilansa uspjeha utiču na razvojnu tendenciju u poslovanju.
Analizom bilansa uspjeha saznaje se o obimu, strukturi i dinamici pojedinih prihoda i rashoda, njihovom korelativnom odnosu i uticaju na ostvareni rezultat poslovanja preduzeća.
Prvo ćemo uopšteno reći o bilansu uspjeha tj. kako se formira. Zatim ćemo detaljno analizirati prihode, rashode, troškove, rezultate poslovanja da bi na kraju izveli zaključak iz ove analize.
2. ANALIZA BILANSA USPJEHA
2.1. FORMIRANJE BILANSA USPJEHA
„Bilans uspjeha predstavlja finansijski izvještaj u kome su prikazani prihodi i rashodi za dati obračunski period iz čijeg se sučeljavanja utvrđuje rezultat koji može biti pozitivan ili negativan“
Prihodi se definišu kao „povećanje ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku priliva ili unapređenja sredstva ili smanjenja obaveza što ima za posljedicu povećanje vlasničkog kapitala,osim onog u vezi s doprinosima-uplatama od strane učesnika u vlasničkom kapitalu“.
Pojam rashoda obuhvata“smanjenja ekonomskih koristi tokom obračunskog perioda u obliku odliva ili iscrpljenja sredstava ili stvaranja obaveza što za posljedicu ima smanjenje vlasničkog kapitala,osim onog u vezi s raspodjelom vlasničkog kapitala učesnicima“.
Kada su prihodi veći od rashoda rezultat poslovanja je pozitivan, a kada su prihodi manji od rashoda rezultat je negativan.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta