Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brčko Distrikt". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Funkcija Distrikta
Funkcije i ovlašćenja Distrikta su:
privreda Distrikta;
finansije Distrikta;
carinska uprava;
javna imovina;
javne usluge/infrastruktura;
kultura;
obrazovanje;
zdravstvena zaštita;
zaštita okoline;
socijalna zaštita;
pravosuđe i služba pravne pomoći;
policija;
stambena pitanja;
urbanizam i planiranje;
ostale funkcije za rad Brčko Distrikta.
Saradnja sa entitetima i opštinama odnosi se na zaključivanje i uspostavljanje saradnje sa entitetima u cilju lakšeg ostvarivanja svojih funkcija i ovlašćenja u skladu sa ovim statutom i zakonom, pod uslovom da su takvi sporazumi od jednake koristi za sve stanovnike Distrikta. Distrikt može pristupiti postojećim ili zaključiti nove sporazume sa domaćim i međunarodnim udruženjima gradova i opština, kao i gradovima i opštinama, u cilju zadovoljenja zajedničkih potreba.
Stanovnik Brčko Distrikta je državljanin Bosne i Hercegovine koji:
ima prebivalište u Brčkom;
koji je imao prebivalište u Brčkom prema popisu stanovništva iz 1991. godine a nije stekao prebivalište u bilo kojoj drugoj opštini Bosne i Hercegovine;
koji je stekao prebivalište u Brčkom u skladu sa zakonom, nakon popisa 1991. a koji je naknadno stekao status raseljenog lica, pod uslovom da nije stekao prebivalište u nekoj drugoj opštini Bosne i Hercegovine.
Istovremeno, postoji entitetsko državljanstvo kog imaju stanovnici Distrikta koji su državljani jednog od entiteta na dan stupanja na snagu ovog statuta ostaju državljani tog entiteta. Pravo stanovnika Distikta da promijene svoje entitetsko državljanstvo i pravo budućih stanovnika da biraju svoje entitetsko državljanstvo reguliše se zakonom.
Svako ima prava da uživa sva prava i slobode garantovane Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine i zakonima Distrikta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. Posebno, svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i objektima u Distriktu: pravo da se slobodno kreće i odrežuje svoje mjesto boravka, poslovanja ili rada na čitavoj teritoriji Distrikta; pravo da kupuje ili prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu, u skladu sa zakonom.
Svi stanovnici Distrikta mogu ravnopravno učestvovati u vršenju javnih poslova, u skladu sa zakonom.
Obaveza je svih stanovnika Distrikta i svih fizičkih i pravnih lica koja obavljaju poslovnu djelatnost ili ostvaruju dobit u Distriktu da učestvuju u finansiranju funkcija i ovlašćenja Distrikta putem poreza, taksi i doprinosa u skladu sa zakonom.
Stanovnici Distrikta ne podliježu obavezi služenja vojne ili druge entitetske službe i ne mogu dobrovoljno učestvovati u vojnim službama entiteta. Stanovnici Distrikta ne mogu pripadati rezervnom sastavu u vojskama entiteta.
Svako lice u Distriktu ima jednako pravo na obrazovanje bez diskriminacije. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno. Srednjoškolsko obrazovanje je besplatno. Privatne škole i akademske institucije mogu se osnivati u skladu sa zakonom.
Svako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak ima pravo da se brani lični ili da dobije besplatnu pravnu pomoć ukoliko nema dovoljno sredstava da angažuje pravnog zastupnika. Što se tiče građanskog principa, u skladu sa zakonom, pravna pomoć je besplatna i dostupna stanovnicima Distrikta koji nemaju sredstava za pokrivanje troškova ili dijela troškova pravne pomoći.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta