Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mere centralne tendencije - uporedna analiza". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA
Decembar 2007.
SEMINARSKI RAD
Tema: Mere centralne tendencije - uporedna analiza
Sadržaj :
Napomena…………………………………………2
Uvod……………………………………………….3
Pozicione srednje vrednosti………………………..4
-modus…………………………………………..4
-medijana………………………………………..9
Izračunate srednje vrednosti……………………...16
-Aritmetička sredina……………………………16
-Geometrijska sredina.........................................22
-Harmonijska sredina..........................................25
Zakljucak................................................................28
Literatura................................................................30
NAPOMENA
Uzimala sam podatke iz Statističkog Godišnjaka Srbije i Crne Gore 2003. godine, sa strane 362. Date podatke Statistički zavod dobija u vidu godišnjih izveštaja svih škola na datoj teritoriji.
Neke tabele iz ovog rada dobijene su korišćenjem statističkog softvera Edu Stat.
UVOD
Mere centralne tendencije ili srednje vrednosti daju informacije o tome kako su rasporedjene vrednosti obeležja posmatranog skupa.Smisao mera centralne tendencije jeste da se dodje do jedne vrednosti koja ce reprezentovati ostale podatke.
Osobine srednjih vrednosti su :
1.Srednja vrednost mora biti izmedju minimuma i maksimuma
2.Ako su medjusobno sve vrednosti jednake i srednja vrednost mora biti jednaka tim vrednostima
Srednje vrednosti se dele na dve osnovne grupe :
Pozicione srednje vrednosti
Izračunate srednje vrednosti
Pozicione srednje vrednosti se odredjuju pozicijom koju zauzimaju u datoj seriji podataka.U pozicionen srednje vrednosti spadaju :
Modus ili mod
Medijana
Izračunate srednje vrednosti se računarskim putem dobijaju iz svih podataka serije.U izračunate srednje vrednosti spadaju :
Aritmetička sredina
Harmonijska sredina
Geometrijska sredina
Kvadratna sredina
Kubna sredina
Srednje vrednosti nalaže primenu u svim oblastima statističke analize.
U ovom radu cu govoriti o modusu,medijani,aritmetičkoj sredini,geometrijskoj sredini,harmonijskoj sredini i njihovim prednostima i manama.Prednosti nekih srednjih vrednosti,predstavljaju mane drugih i obrnuto.
POZICIONE SREDNJE VREDNOSTI
Kada centralne vrednosti obeležja skupa odredjujemo na osnovu njihovog položaja u skupu radi se o pozicionim srednjim vrednostima. Pozicione srednje vrednosti su modus i medijana.
MODUS
Modus je poziciona izračunata srednja vrednost,što znaci da se ona odredjuje na osnovu mesta, odnosno pozicije koju zauzima u seriji.Poštoji jos naziva za modus,kao što su mod,modalna vrednost ili moda.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta