Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Geo informacioni sistemi (Makedonski)". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Оваа статија е петти во серија за интегрирање на програмирање моќта на AutoCAD ® VBA со функционалноста најдени во другите апликации на Windows ®-конкретно, Microsoft ® Excel. Претходно, ние ги истражи придобивките од спојување на овие две технологии (на пример, создавајќи дел точки) и во претходниот сегмент ќе гледаше во една мостра апликација која, всушност, направен дел точки. Во овој сегмент, ние ќе испитува примерок две апликации кои се развиени за пребарување цртање податоци и наодите во извештајот за табеларни формат, вклучувајќи ги и известувањето за слој-субјект точки користите табела графика, и ние ќе ги испита навистина моќна алатка која може да екстернализираат податоци со користење на табела ред како ентитет атрибут замена.
Пример апликација # 2: Query Reporter
Со оваа апликација, може да одберете линија субјекти, tally должината на сите линии наоѓаат на секоја линија на одбраната слој, а извештајот ги табела. Ако некој не-Line е избран, тој е земен во предвид. Ако слој на избрана линија е веќе собрани од претходно избраните линија, исто така е земен во предвид. Интерфејсот за комунални е прикажан на слика 1, и кодот за интерфејс информација подолу на сликата.
Првите извештаи ListBox сите слоеви собрани од сите избрани линии, а вториот ListBox извештаи за истите овие имиња слој без дупликати. Затоа, оваа алатка покажува еден начин да ги избришете дупли вредности пронајдени во ListBox објект-многу лесен алгоритам. Запомнете да го создаде Мајкрософт ® алатката Суд (на пример, Microsoft Excel 9,0 објект библиотека) пред водење на претпријатието. На CommandButton на WordWrap имотот е во собата за да Вистински да се приспособат на копчето текст (видете го кодот подолу). Како и со Пример апликација # 1 предвидени во претходниот сегмент, глобални променливи што се користат за поврзување на табела се сместени во генералниот соопштенија секција.
Во рутински гради листа на имиња на слој од избраните линии. Таа потоа создава нови имиња на списокот на слој без дупли вредности. Изработка на целата база на податоци (ModelSpace) се испитани за линии на слој името "листа, и секоја линија на должината е додадена на вкупно по слој. Овие износи се пренесуваат должина на новата табела. За градежништво цртежи, можете да го користите оваа алатка, како начин да се пресмета клима за проветрување вредности, цевка GPM вредности, ѕидот површина вредности, или електрични жици должини.
Пример апликација # 3: Графики на новинарите за табеларни пресметки
Microsoft Excel можат да внесуваат нумерички податоци на начин многу поинаков од оние што се среќаваат во AutoCAD софтвер. Оваа апликација покажува како можете да моментов слој истражувања користите Excel графика. Листата е направена од сите слоеви се најде во цртежот. Вкупно лице смета за секој слој се пресметува и тогаш резултатите се пријавени во проценти со помош на Excel се графика Графички пита. Интерфејсот за комунални е прикажан на слика 2, и кодот за интерфејс е прикажан подолу Слика 3. Бидете сигурни дека да се создаде неколку лица на неколку слоеви да пробате оваа рутина.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta