Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan - Metalsko preduzeće Var". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


БИЗНИС ПЛАН
Проширења и модернизације производње металних коснтрукција у металском предузећу „ВАР“
1. Основни подаци о фирми:
Назив и адреса фирме Металско предузеће „ВАР“ Д.О.О. – Зрењанин, ул. Јованке
Решење о регистрацији фирме Fi 3212/200, 15.03.2004., PS Зрењанин Власник фирме Петар Илић, Зрењанин, ул. Булевар уметности бр. 3.
Основна делатност Производња металних конструкција Матични број и пословна банка 01356755, Војвођанска банка Вредност имовине фирме 28.100 евра (тржишна вредност) Број запослених 5 стално запослених радника Менаџерски тим Петар Илић, маш. тех.- власник/директор
Мирко Матић, дип. ек. – стални финансијски консултант
Подаци из бизнис плана
Основне пословне карактеристике фирме
Металско предузеће „ВАР“ д.о.о. – Зрењанин основано је 2004. године са намером да се бави производњом дворишних и кућних металних конструкција (степеница, гелендера, ограда и врата), у чему његов власник има богато искуство. За потребе те производње власник је из своје уштеђевине адаптирао своју помоћну зграду на прериферији Зрењанина и затим купио пословну поизводну опрему. На основу тога, са веома малим стартиним обртним средствима, по захтеву корисника, он је практично самостално обављао производњу у другом половини 2004. године. Након прве финансијске стабилизације власник је почетком 2005. године запослио два квалификована металска радника и са њима ширио производњу. Почетком 2007. године власник је запослио још два квалификована металска радника, тако да садашњи радни колектив у предузећу чини 5 запослених радника (власник/директор и 4 производна радника).
Суштина производње се заснива на наручивању производа од стране физичких и правних лица које технички (цртежима) припрема директор. Иза тога у производњој хали се секу, заварују и заштитно фарбају метални елементи погодни за транспорт. На крају, ти елементи и склопови се на лицу места уграђују код наручиоца. Ово предузеће од свог оснивања до сада бележи сталан раст физичког обима производње и позитивне пословне резултате. То је постизано првенствено захваљујући високом нивоу квалитета производа и поштовању рокова, што су биле и остале главне предности овог предузећа у односу на деловање неколико матичних конкурената у Зрењанину и околини.
Захваљујући стартним и каснијим улагањима одређеног дела укупних прихода у јачање материјалне основе рада, предузеће „ВАР“ сада располаже сопственим основним средствима, чија се тржишна вредност цени на око 28.100 евра.
Расположива основна средства фирме
Назив основног средства Јединица мере Количина Амортизован. Тржишна вредност (е) 1.пословни плац ар 5 - 4.000 2. производна хала m² 60 40 % 15.000 3.стабилна тестера ком. 1 35 % 800 4.стабилна брусилица ком. 1 30 % 700 5.стабилна бушилица ком. 1 40 % 600 6.машина за савијање ком. 1 40 % 600 7.апарат за елек. заваривање ком. 3 35 % 1.500 8.мобилан брусилица ком. 2 30 % 800 9.радни сто ком. 1 20 % 300 10.уређај за бојење ком. 1 15 % 800 11.доставно возило ком. 1 50 % 3.000 Σ - - - 28.100
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta