Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Televizija". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad
Tema: T E L E V I Z I J A
S A D R Ž A J
DEFINICIJA ……………………………………………………………………. 3.
ISTORIJA TELEVIZIJE ……………………………………………………… 4.
ELEMENTI TELEVIZIJSKOG SISTEMA ………………………………. 6.
SADRŽAJ TV PROGRAMA ………………………………………………… 11.
TELEVIZIJA U SRBIJI ……………………………………………………… 16.
D E F I N I C I J A
Reč televizija dolazi od grčke reči tele - daleko i visio - gledanje, pogled.
Televizija je telekomunikacijski sistem za emitovanje i primanje pokretnih slika i zvuka sa velikih daljina. Ovaj pojam se odnosi na sve aspekte televizijskog programa i transmisije.
3.
ISTORIJA TELEVIZIJE
Počeci današnjih televizijskih sistema datiraju od vremena kada je
Willoughby Smith godine 1873. otkrio fotokonduktivitet hemijskog elementa
selenija, te otkrića skanirajućeg diska od strane Paula Nipkova godine 1884.
Konačni uredaj, televizor, koristi ljudsko oko koje će rezultat tog procesa protumačiti kao koherentnu sliku. Prvi TV aparati
nisu ni izbliza ličili na današnje TV aparate, pa čak ni
na one iz pedesetih godina prošlog veka. Sve do 1935 godine
bila je era mehaničke televizije . Ekran prvog TV aparata
sastojao se od malog elektro motora, neonske sijalice i rotacionog diska.
Ova mehanička jedinica bila je vrhunsko dostignuće naučnika iz tog vremena .
Uređaj je prikazao sliku otprilike 4x3 cm. Narandžasta blur slika oduševila je
prve gledaoce.Škotski naučnik Džon Baird je 1926 godine svojoj publici
članovima Kraljevskog Naučnog Instituta u Londonu prikazao sliku sa
nešto boljom rezolucijom.To je bio prvi prikaz pokretnih živih slika
ljudskog lica. Bairdu se pripisuje veći deo otkrića mehaničke televizije.
Tehnologiju rotacionog diska izmislio je Nemački naučnik Paul Nipkov,
tada je bio poznat Nipkov disk bez kojeg je bila nezamisliva mehanička
televizija. Neonske sijalice brzo su pregorevale ali mogle su se kupiti
u bolje snabdevenim trgovinama.TV aparate su imale samo imućnije porodice.
Američki naučnik Bel je 1927 godine demonstrirao prvi TV prenos putem žica.
Od Vašingtona do Njujorka, tada je takođe bilo prikazano prvo bežično TV
emitovanje na daljinu od čak 12 milja.Emitovana slika je imala 50 linija i
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta