Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Globalizacija, kultura svijeta i sukob civilizacija". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Predmet: SAVREMENA GLOBALIZACIJA
Seminarski rad na temu:
GLOBALIZACIJA, KULTURA SVIJETA I SUKOB CIVILIZACIJA
Uvod
Između 1910. i 1950. godine, serija političkih i ekonomskih lomova dramatično je umanjila značaj međunarodnih trgovinskih tokova. Tačnije, početkom prvog svetskog i sve do kraja Drugog svetskog rata, kada su osnovane međunarodne ekonomske institucije, poput Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), globalizacijski trendovi bili su obrnuti. U posleratnom periodu, uz podršku međunarodnih institucija, trgovina se opet drastično razvila. Tokom sedamdesetih godina XX veka, počeli su da se osećaju kako pozitivni tako i upozoravajući efekti globalizacije.
Globalizacija nije fenomen novijeg datuma. Međunarodna trgovina i finansije nikada nisu znali za granice i oduvek je bilo moguće nabavljati egzotične proizvode na kraju sveta.
Civilizacija u opšte
U 18. vijeku pojavio se još jedan izraz sa gotovo istovijetnim značenjem kao i termin kultura. To je pojam civilizacija. I ovaj termin ima svoje porijeklo u latinskom jeziku: civis - slobodan građanin, državljanin. Razlog za pojavu izraza civilizacija treba tražiti u naročitom stanju u svjetsko-istorijskim odnosima najmoćnijih evropskih država tog doba (Francuske, Engleske, Španije), sa jedne strane, i ekonomski nerazvijenih a prirodnim bogatstvom i sirovinama prebogatih regiona u Africi, Aziji, Južnoj Americi, Australiji. Evropske zemlje, u potrazi za sirovinama, osvajaju navedene kontinente u doba tzv. kolonizacije. Upravo izrazom civilizacija željela se napraviti odlučna razlika između evropskih građanskih, "civilizovanih" država i tzv. divljih primitivnih naroda na koje su Evropljani "naišli" u procesu kolonizacije.
Riječju civilizacija označavamo viši stepen razvoja ljudskog društva. Definicija civilizacije koju daje Vil Durant ’’civilizacija je društveni red koji promoviše stvaranje kultura’’. Konstituišu je četiri elementa: ekonomija, politička organizacija, moralna tradicija i potraga za znanjem i umjetnošću.
Tako se pod izrazom civilizacija počeo označavati onaj oblik više etape društvenog razvoja nastao poslije epohe divljaštva i varvarstva. Civilizaciju odlikuje pronalazak pisma. "Civilizovani" narodi Evrope postavili su sebi zadatak da te "divlje narode" koje su kolonizovali prosvijete, da ih i u vjerskom smislu "preobrate". Riječ je o praksi kojom se drugim narodima na prinudan način nameće njima strani jezik, vjera, običaji. O tome svjedoči još i danas upotreba engleskog, francuskog i španskog jezika u mnogim dijelovima pomenutih kontinenata i zemalja.
Kada je strah prevladan, konstruktivnost i radoznalost su oslobođeni i ljudi su podstaknuti prirodnim impulsom prema razumijevanju i unapređenju života.
Fizički i biološki uslovi su samo preduslovi civilizacije, oni je ne konstituišu i ne generišu je. Moraju biti uključeni i faktori psihologije. Mora postojati socijalni red, čak i ako je blizak haosu, kao i renesansa Firenca ili Rim, ljudi se moraju osjećati slobodno. Mora postojati nekakvo jedinstvo jezika za kulturnu razmjenu. Kroz institucije kao što su crkva, familija, škola i slično mora biti postavljen unifikovani moralni kod, pravila igre života koja su prepoznata čak i od onih koji ih krše.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta