Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza tehnološkog razvoja i transfer tehnologija". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ПАНЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ АПЕИРОН
БАЊА ЛУКА
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
Смјер: Предузетнички менаџмент
СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ТЕХНОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА
ТЕМА: АНАЛИЗА ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЈА
Бања Лука, новембар, 2008.год.
2.
САДРЖАЈ:
Увод............................................................................................................2
Појам и карактеристике трансфеpa технологије....................................3
Потреба за националном технолошком политиком.......................... ....4
Хоризонтални и вертикални трансфер технологија...............................5
Процес трансфера технологије у предузећу...........................................6
Облици преношења технологије......................................................... ....7
5.1. Лиценца..................................................................................... ..........7
5.2. Заједничка улагања.................................................................. ..........8
5.3. Кооперација............................................................................... .........8
5.4. Францхисинг........................................................................................8
5.5. Кноw-хоw.............................................................................................9
5.6. Типови технолошког трансфера........................................................9
7. Закључак...................................................................................................10
8. Литература................................................................................................11
2.
УВОД
Трансфер технологија је комплексан процес који се одвија у више фаза.
Одвија се унутар једног привредног система или између субјеката који су у различитим државама.Трансфером технологије омогућава се непосредан приступ савременим срествима за производњу и знањима из различитих области јер људско знање и његова примјена имају већу развојну моћ од природног богаства, некреативног људског рада и капитала, а технологија је постала доминантан елеменат – јер се помоћу ње постиже знатно већа валоризација природних ресурса и људског рада..
У комерцијалном смислу, трансфер технологије је давање документације, знања , искуства или опреме под одређеним условима купцима технологије. Може да обухвата једну или више фаза производног или продајног процеса.
Приликом избора технологије, пред пословним субјектима постоји могућност кориштења домаћих или иностраних извора технологије. Домаћи извори обухватају властите истраживачке ресурсе корисника технологије или истраживачка достигнућа других домаћих истраживача и иноватора која су првенствено концентрисана у истраживачким центрима (институти или универзитети).
Процес трансфера технологије започиње у истраживачким лабараторијама у којима настају нови проналасци као резултат истраживачког рада истраживача и иноватора, а наставља се кроз заштиту проналазака путем патената или неког другог вида заштите интелектуалног власништва.
Успјешни развој технологије и њен развој не би могао бити могућ без успјешног трансфера технологије. У технолошком смислу успјешније је оно друштво које има развијенији систем трансфера технологије и које је путем тог система, у стању да проналазак што прије примјени у привреди стварајући тако технолошку предност у односу на конкуренте на тржишту.
У условима ограночених властитих истраживања, велики значај има куповина технологије из иностранства. При тој куповини се мора водити рачуна да успјешност примјене технологије не зависи само од технологије, већ и од избора облика трансфера технологије те нечина њене имплементације. Савремену технологију није једноставно купити на технолошком тежишту, а само нова и савремена технолошка решања могу створити технолошку и конкурентску предност у односу на друге.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta