Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "SKITI – LEGENDARNI STEPSKI RATNICI". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FILOZOFSKI FAKLUTET BEOGRAD
KATEDRA ZA ARHEOLOGIJU
SEMINARSKI RAD IZ PRAISTORIJSKE ARHEOLOGIJE II
TEMA:
SKITI – LEGENDARNI STEPSKI RATNICI
Skiti, po definiciji Enciklopedije Britanike, pripadnici jednog nomadskog plemena iranskog porekla koji su se po~etkom VIII veka pre Hrista preselili iz centralne Azije u stepsko podru~je ju`ne Rusije, na prostore dana{njeg Krima (slika 1) . Na tom podru~ju osnovali su svoje carstvo koje je trajalo neka ~etiri veka (od VIII veka p.n.e do IV veka p.n.e) koje je propalo pod pritiscima Sarmata u ~ijim rukama to podru~je ostaje narednih {est vekova. Ve}ina istorijskih podataka o Skitima mogu se na}i u Herodotovoj “Istoriji”, po{to je on svoje podatke o njima zapisao direktno na terenu, tj. na delovima skitske teritorije.
Ovi “ve~iti” nomadi cenjeni su pre svega zbog svoje ratni~ke ve{tine, ali i ve{tine jahanja. Bili su jedno od najranijih plemena koja su ovladala ovom ve{tinom, a svojom pokretljivo{}u potpuno su zapanjili anti~ki svet. Ali njihov doprinos nije samo u tome. Njihova civilizacija ostavila nam je jedan od najlep{ih darova; neverovatnu umetnost obrade metala svih vrsta i u potpuno razli~ite svrhe. Njihove grobnice i dan danas ostavljaju upe~atljiv utisak na istra`iva~e svojom lepotom priloga i majstorstvom izrade. Zahvaljuju}i sovjetskim i danas ruskim arheolozima, skitska kultura je poznata u celom svetu.
VOJSKA
Skitska vojska bila je organizovana na principu slobodnih ljudi koji nisu primali novac za svoj posao, ali su zato u~estvovali u plja~kanju osvojenog. Iako su imali totalno druga~iji na~in borbe od svojih protivnika, Skiti su ~esto upotrebljavali tudje oru`je (slika 2). ^esti su bili gr~ki {lemovi (slika3), ma~evi, pa ~ak i koplja, iako je glavno skitsko oru`je bilo kompozitni luk i strela (slika 4), ma~ (persijskog tipa, sablja) (slika 5) i naravno bojna sekira i buzdovan za borbu prsa u prsa (slike 6 i 7). Pored toga Skiti su slabo koristili pe{adiju, dok mornaricu i opsadno oru`je nisu ni posedovali. Svaki vojnik je bio du`an da ima konja, dok su neki imali i po nekoliko.
Verovatno ve} negde oko 2000 godina p.n.e. konj je pripitomljen i upotrebljavan za jahanje na bliskom istoku. Kao jedan od prvih naroda koji je ovladao ovom ve{tinom, Skiti su uvideli i zna~aj stabilnog i ~vrstog sedi{ta pri jahanju i verovatno su medju prvima koji su ga koristili (slika 8). I jo{ jedno je va`no kod skitske upotrebe konja u ratne svrhe. Za razliku od Sarmata pod kojima }e kona~no nestati Skiti su koristili i uzengije i uzde i mamuze (slika 9), dok su Sarmati jahali bez sedla i koristili noge kao oslonac pritiska na `ivotinjski stomak.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta