Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Organizacija preduzeća KSC Čajetina". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
1.O preduzeću....................................................................... 2
. 2.Organizaciona šema preduzeća………………………….. 3
3. Sektor održavanja u KSC-u Čajetina…………………… 6
4. Opis poslova menadžera,šefa službe održavanja……….. 9
5.Henry Ford………………………………………………. 10
1. O PREDUZEĆU
Kulturno - sportski centar je javno preduzeće koje je osnovano od strane SO Čajetina odlukom SO 06-9/90-01 od 29.03.1990.godine.
Oblasti i delatnosti KSC-a Čajetina su:
Kultura:
opštekulturne delatnosti
negovanje kulturnog amaterizma
negovanje kulturne baštine
zaštitom spomenika kulture
bibliotekarskom delatnošću
Sport:
unapredjenje fizičke kulture
raspolaganje otvorenih i zatvorenih sportskih objekata
pružanje pomoći sportskim klubovima, udruženjima i društvima
c) Izmenama i dopunama odluke o osnivanju ustanove KSC-a Čajetina dodata je odluka o proširenju oblasti i delatnosti i na oblast informisanja koje se ostvaruje kroz osnivanje TV Čajetina 02-6/01-01 od 27.02.2001. godine.
Program TV Čajetina se zasniva na praćenju
- kulturnih
- političkih
- sportskih delovanja na području opštine Čajetina i Zlatiborskog okruga, informisanju gradjana i gostiju Zlatibora o servisnim informacijama koje im mogu biti od koristi.
Kulturno-sportski centar shodno svojim delatnostima sastoji se od četri sektora:
- kulture
- sporta
- televizije
- održavanje
u kojima je zaposleno ukupno 36 radnika.
2.ORGANIZACIONA ŠEMA PREDUŽEĆA
Kao što vidimo sa ove organizacione šeme,struktura organizacije Javnog preduzeća KSC Čajetina je organizovano u četri osnovna sektora na čijem ¨čelu ¨ je direktor.
Poslovi i zadaci direktora su da:
-rukovodi radom KSC-a i organizuje rad KSC-a.
-vodi poslove i usklađuje proces rada u KSC-u.
-stara se o ostvarivanju razvojnog plana KSC-a.
-ostvaruje saradnju sa lokalnom upravom i Ministarstvima.
-sarađuje sa drugim organizacijama.
-izdaje naloge pojedinim zaposlenim ili grupama zaposlenih za izvršavanje
određenih zadataka u skladu sa opštim aktima KSC-a
-odgovara za zakonitost rada u KSC-u.
-usmerava i usklađuje rad referenata.
-obavlja sve zadatke i poslove utvrđene Zakonom i Statuom KSC-a.
Uslovi:
-za direktora Centra može biti imenovano lice sa VII stepenom stručne
spreme (pravne,ekonomske,tehničke i društvene struke)
-Direktor KSC-a bira se na period od četiri godine.
-mandat direktora teče od dana stupanja na dužnost.
Rukovodilac sektora kulture ima zadatak da :
-obavlja poslove i zadatke rukovođenja sektorom kulture u ustanovi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta