Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hidroelektrometalurgija olova i kalaja". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Univerzitet u Beogradu
FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU
Seminarski iz primenjene elektrohemije
Tema: „Hidroelektometalurgija olova i kalaja“
Sadržaj:
Hidrometalurgija..........................................................................................2
Hidroelektrometalurgija olovi kalaja.........................................................4
Hidroelektometalurgija olova....................................................................5
Osobine..........................................................................................................5
Biološki podaci ............................................................................................6
Dobijanje olova.............................................................................................7
Elektrorafinacija olova.................................................................................8
Elektrolit........................................................................................................8
Elektoliza........................................................................................................8
Prerada anodnog mulja.......................................................................9
Kalaj...............................................................................................................9
Osobine..........................................................................................................10
Alotropske modifikacije...............................................................................11
Primena.........................................................................................................11
Jedinjenja......................................................................................................12
Elektrorafinacija kalaja................................................................................13
Elektrolit i režim elektrolize........................................................................13
Literatura......................................................................................................15
Hidrometalurgija
Hidroelekrometalurgija je elektroliza metala iz vodenih rastvora u cilju njihovog prečiščavanja ili izdvajanja. Hidrometalurgija je dio oblasti metalurgije koji uključuje korištenje vodonične hemije za izvlačenje iz ruda: metala, koncentrata, i ostataka ili recikliranih materijalala. Hidrometalurški proces počinje prevodjenjem rude u rastvor. Ovo se ostvaruje luženjem. Luženje je postupak u kome se vrši rastvaranje pojedinih komponenti (minerala). Izbor hemijskog elementa za luženje zavisi od prirode sirovine i komponenti koje se žele prevesti u rastvor. U procesu luženja , često se postiže i znatan stepen odvajanja potrebnih od nepotrebnih sastojaka koji ostaju u nerastvornom obliku, a dalje sledi elektrlitičko izdvajanje metala iz rastvora, odnosno hidroelektrometalurška obrada metala.
Hidrometalurški postupak se uglavnom mogu podeliti na dve kategorije:
elektrolitičko prečišćavanje (elektrorafinacija) i
elektrolitičko dobijanje (elektroekstrakcija)
Prva se primenjuje u toku stupnja proizvodnje metala pirometalurškim postupkom (kao nap. bakra, nikla...), dok je druga zavrsna operacija hidrometalurškog ciklusa ( npr. Pri dobijanju cinka. Elektroekstrakcija je elektrolitički način izdvajanja metala iz rastvora. U ovom slučaju, ruda ili koncentrat prvo se podvgavaju hidrometaluraškoj obradi primenom određenih rastvarača koji veoma selektivno rastvaraju mineral koji sadrži željeni metal. Dobijeni rastvor se dalje podvgava elektrolizi sa nerastvornim anodama. Metal se u ovom slučaju izdvaja na katode. Ovako katodno izdvojeni metal, skoro uvek predstavlja proizvod velike čistoće.
Postupak pripreme elektrolita za elektrolitičko izdvajanje često zahteva uklanjanje nekih komponenti tzv. Cementaciom.
Elektrolitičko pročišćavanje metala se koristi kada metal, dobijen kao rezultat niza pirometalurških operacija, mora biti podvrgnut daljem prečišćavanju, radi odvajanja primese ili izdvajanje čistih metala. Primese mogu biti i dragoceni metali, koji se kao takvi zatim dobijau posebnim postupcima. Pri elektrolitičkom prečišćavanju (rafinaciji) metal koji se prečišćava izliva se u obliku elektroda, koje se zatim anodno rastvaraju u odgovarajućem elektrolitu.
Anoda korišćena u indrustrijskim procesima, pored osnovnog metala sadrži i primese. Ako se rastvaranje elektronegativnijeg metala odvija pri znatnoj polarizaciji elektrode, pri većim gustinama struje, potencijal anode može doći i ravnotežni potencijal elektropozitivnijem metala čija oksidacija tada započinje. Ovo se dešava samo kada materila elektrode u najvećem delu obuhvata elektronegativniji metal. Pri konstantnoj gustini struje, sa porastom polarizacije,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta