Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis etika i primeri neetičkog ponašanja". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ
BIZNIS ETIKE
TEMA
Beograd, decembar 2012. godine
SADRŽAJ:
UVOD - 3 -
1 . BIZNIS ETIKA - 4 -
1.1. POLJA PRIMENE BIZNIS ETIKE U POSLOVANJU JEDNE ORGANIZACIJE - 5 -
1.2. ZNAČAJ BIZNIS ETIKE. - 6 -
1.3. ETIKA I VOĐSTVO. - 7 -
1.3.1.PRIMER LOŠEG VOĐENJA - Slučaj Enron ......................................................................... . - 7 -
2 . ETIČKE DILEME I NEDOUMICE - 8 -
3 . GRANICE U ODREĐENJU BIZNIS ETIKE - 8 -
4 . OBMANE I PREVARE NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA - 9 -
4.1.POJAM I OTKRIVANJE PREVARA - 9 -
4.2. ZAŠTO DOLAZI DO FINANSIJSKIH PREVARA?. - 11 -
4.3. MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE PROTIV FINANSIJSKIH PREVARA. - 12 -
4.4.PRIMER NEETIČKOG PONAŠANJA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU. - 13 -
ZAKLJUČAK - 14 -
literatura i izvori podataka - 15 -
UVOD
Predmet ovog rada biće primena etike u poslovanju, pojašnjenje onoga što je dobro I primeri lošeg poslovanja , nepoštovanja, odnosno prevare nastale lošim poslovanjem I nebrigom za druge ljude, zajednicu i svet koji nas okružuje.
1. BIZNIS ETIKA
Etika kao nauka se ne može podeliti na manje delove; ne možemo birati prema kome i kako ćemo se ponašati, odnosno ne možemo biti neetični u odnosu sa porodicom, a etični ka okolini i dr. Ona predstavlja nauku koja je sveobuhvatna i sa kojom se susrećemo na svakom polju našeg delovanja. Ne možemo krenuti od etike u poslovanju bez poznavanja osnovnih principa etike uopšte, jer da bi čovek bio moralan u poslovanju mora biti moralno odgovoran na svim sferama svog svakodnevnog bitisanja. Ona pretpostavlja da oni koji je proučavaju već jesu moralna bića, da razlikuju ispravno od pogrešnog I da žele da budu još bolja, još promišljenija, još bolje obaveštena moralna bića.
Biznis etika predstavlja primenjeni deo etike koji se može okarakterisati kao primena etičkih vrednosti na poslovnu praksu, pri čemu se primenjuje na sve aspekte poslovnog ponašanja, od strateških odluka do ponašanja i odnosa prema zaposlenima,kupcima i dobavljačima , prema načinu rada, rukovođenju preduzećem, pa i samim odnosom prema lokalnoj zajednici, regiji i državi. Posmatramo je kao skup moralnih pravila i vrednosti koje utiču i usmeravaju ponašanje pojedinca ili grupa u odnosu na nešto što je dobro ili loše i zakonodavstvo koje preduzeće samo sebi propisuje kako bi regulisalo svoj poslovni život. I ma svoje dve osnovne dimenzije ispoljavanja i manifestovanja, a to su kolektivna, grupna etika i etika pojedinca. Kolektivna etika uključuje etičke postupke u poslovnim odlukama rukovodstva i menadžmenta kompanija koje se odnose na spoljašnje subjekte i okruženje, ali i etičke odnose unutar samih kompanija. Na drugoj strani, pojedinac koji ne poseduje elementarne principe lične poslovne etike, i ima deficit ukupnih moralnih standarda, uvek je spreman da izvrši prevaru, da stavi svoje lične interese iznad kolektivnih, zakonskih, iznad normi običajnog poslovnog morala i ljudskog odnosa, da naruši poslovnu klimu i atmosferu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta