Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "EU direktive o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U TUZLI
RGGF-GRAĐEVINSKI ODSJEK
V SEMESTAR,ŠKOLSKA 2012/2013
PREDMET:GRAĐEVINSKI MATERIJALI III
TEMA:
EU DIREKTIVE O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU
Tuzla ,novembar 2012
Uvod
Ključni dokumenti energetskog sektora Europske unije na kojima se baziraju energetske strategije zemalja članica su:
Bijela knjiga: Energetska politika Europske unije (White Paper: An Energy Policy for the European Union, COM (95) 682 final, 1995.)
Bijela knjiga o obnovljivim izvorima energije (Energy for the Future: Renewable Sources of Energy, White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM(97)599 final, 1997.)
Zelena knjiga: Prema Europskoj strategiji za sigurnost energetske opskrbe (Green Paper: Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply, COM(2000) 769 final)
Zelena knjiga Energetska učinkovitost ili kako učiniti više s manje (Green Paper on Energy Efficiency or Doing More with Less, COM(2005) 265 final)
Akcijski plan za energetsku učinkovitost / ACTION PLAN FOR ENERGY EFFICIENCY: Realising the potential - Saving 20% by 2020
Važne direktive Europske unije koje reguliraju područje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije su sljedeće:
Direktiva 2002/91/EC o energetskim karakteristikama zgrada
Direktiva 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama
Direktiva 2004/8/EC o promociji kogeneracije bazirane na korisnim toplinskim potrebama na unutrašnjem tržištu energije
Direktiva 89/106/EEC o usklađivanju zakonskih i upravnih propisa država članica o građevnim proizvodima
Direktiva 92/75/ECC o označavanju energetske učinkovitosti kućanskih uređaja,
Direktiva 93/76/EEC o ograničavanju emisija ugljičnog dioksida kroz povećanje energetske učinkovitosti
Direktiva 2003/87/EC o uspostavi sistema trgovanja dozvolama za emitiranje stakleničkih plinova unutar EU
Direktiva 92/75/EEC o obveznom energetskom označavanju električnih kućanskih uređaja
Direktiva 2004/101/EC o uspostavi sistema trgovanja dozvolama za emitiranje stakleničkih plinova, s obzirom na primjenu mehanizama p rotokola iz Kyota
Direktiva 2001/77/EC o promociji električne energije iz obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu električne energije
1. Energetska efikasnost
Klimatske promjene i emisija stakleničkih plinova su glavna ekološka pitanja za 21. stoljeće. Potpisivanjem Kyoto protokola, Europska Unija se obavezala da reducira emisiju u zemljama Europe.
Pošto domaćinstva emituju preko 40% ukupne europske emisije štetnih plinova, putem upotrebe energije – uglavnom za grijanje – izolacijska vuna ima važnu ulogu u redukciji emisije, jer smanjuje potrebu za energijom.
Šta je energetska efikasnost?
Energetska efikasnost je osnovni element u borbi protiv klimatskih promjena. Efikasnost igra glavnu ulogu u miniziranju socijalnih i ekoloških djelovanja ekonomskog rasta u razvijenim i nacijama u razvoju. Energetska efikasnost također ima značajnu ulogu u smanjivanju zavisnosti o izvorima energije. I kao prilog tome, ove pogodnosti ne moraju koštati, kao u primjeru izolacije, gdje je moguće ostvariti uštede i do 5 puta od inicijalno uloženih sredstava.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta