Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Magnetne osobine materijala, Avogardov zakon, Gravtaciona potencijalna energija, Prosta poluga, Molekularni zraci, Radio aktivni nizovi". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
BANJA LUKA
FIZIKA SA BIOFIZIKOM
SEMINARSKI RAD
Magnetne osobine matrijala
Avogardov Zakon
Gravitaciona Potencionalna Energija
Prosta Poluga
Molekularni Znaci,Šernov eksperiment
Radioaktivni Nizovi
Banja Luka,Januar,2010
Fizika sa Biofizikom
Sadržaj:
Magnetne osobine materijala.........................................................2
Avogardov Zakon............................................................................3
Gravitaciona Potencionalna Energija...............................................5
Prosta Poluga..................................................................................8
Molekularni Znaci,Šernov eksperiment.........................................16
Radioaktivni Nizovi.......................................................................18
Literatura.....................................................................................19
Magnetne Osobine Matrijala
Do sada smo razmatrali magnetno polje koje potiče od naelektrisanja u kretanju ili struja provodnicima, kada se naleketrisanja i struje nalaze u vakuumu
Sve sredine pod uticajem magnetnog polja se magnetišu i na taj način utiću na jačinu magnetnog polja.
Različito ponašanje materijala u magnetnom polju može se u potpunosti razumjeti samo na osnovu poznavanja unutrašnje strukture, a to zahtjeva poznavanje kvantne mehanike.
Poznavanje magnetnih osobina materijala neobično je važno za naš svakodnevni život.
Takvi materijali kao što su željezo, sa izrazitim magnetnim osobinama upotrebljavaju se za pravljenje statora i rotora elektromotora i generatora, u mikrofonima itd.
Neki drugi, koji se lako namagnetišu i razmagnetišu našli su primjenu u proizvodnji magnetnih traka, kompjuterskih diskova, magnetnih kartica i dr.
Magnetne osobine materijala su posljedica magnetnih osobina atoma i karaktera njihove interakcije.
Avogardov Zakon
Italijanski naučnik Amadeus Avogadro (1776 - 1856) otkrio je 1811. godine, na osnovu hemijskih ispitavanja, zakon koji glasi: Jednake zapremine različitih gasova, pri jednakom pritisku i temperaturi, imaju jednak broj elementarnih čestica: atoma ili molekula.
Prema osnovnoj jednačini kinetičke teorije gasova, dva gasa imaju pritisak
Prema uslovima zakona: p1 = p2 i V1 = V2 dobijamo da je: =
Iz ove jednačine poslije skraćivanja jednakih veličina, dobijamo da je:
N1 = N2
Dobijeni rezultat predstavlja teorijski dokaz Avogadrovog zakona.
Odmah poslije otkrića Avogadrovog zakona postavilo se pitanje: koliko molekula sadrži svaka jedinica zapremine gasa?
Danas se uzima da pri normalnim uslovima (t = 0oC, p = 1,013bara) u 1m3 ima: molekula.
Ovaj broj no zove se Lošmitov broj.
U čast Avogadra broj molekula u molu nazvan je Avogadrovim brojem.
Na osnovu Avogadrovog broja možemo odrediti masu jedne molekule, odnosno atoma
Ako sa m označimo masu jedne molekule i ako je M molarna masa te tvari, onda je: M = Nom
Na primjer, molarna masa kisika O2 iznosi M = 0,032 kg/mol pa je masa jedne molekule kisika
Na sličan način možemo odrediti i masu jednog atoma, odnosno izračunati koliku masu ima atomska jedinica mase (ajm).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta