Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Nasleduvanje na svojstvata po Mendel (makedonski)". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
СЕМИНАРСКА РАБОТА
ПО ПРЕДМЕТОТ:ГЕНЕТИКА
Тема:
Наследување на својствата по Мендел
МЕНТОР: ИЗРАБОТИЛ:
Проф. д-р Верица Илиева Бојан Ѓоргиев
Бр.индекс:09919
Декември, 2011 год.
Штип
СОДРЖИНА
Вовед 3
Клучни зборови 4
ПРВИТЕ ТЕОРИИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ 5
Основни закони на наследување на својства при хибридизација 5
МОНОХИБРИДНО ВКРСТУВАЊЕ 6
Дихибридно наследување 8
Трихибридно и полихибридно наследување 9
Интермедијарно наследување 10
Вовед
Грегор Мендел своите експерименти ги насочил кон одделните алтернативни својства независно од другите својства, следејќи го нивното наследување кај хибридите и потомството низ генерациите. Анализирајки ги добиените резултати и приминувајќи математички методи, ја формирал својата хипотеза за наследните фактори, според која за секое својство е одговорен еден наследен фактор. Вршејки голем број вкрстувања дошол до заклучок дека во првата F1 генерација доминира едно алтернативно својство. А, во F2 и наредните генерации доага до сегрегација на алтернативните својства во соодветни релативни бројни односи како резултат на слободното и случајното комбинирање на гаметите. Врз основа на овие испитувања Мендел ја оформил својата хипотеза за наследните фактори, според која за секое својство е одговорен еден наследен фактор. Својството кое доминирало фенотипски го нарекол доминантно својство, а својството кое останало покриено, го нарекол рецесивно својство.
Клучни зборови
-теории за наследување
-монохибридно вкрстување
-дихибридно вкрстување
- трихибридно и полихибридно наследување
- Интермедијарно наследување
ПРВИТЕ ТЕОРИИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕ
Иако генетиката како наука е родена во 1900година за начините на наследување може да се најдат записи од многу одамна.Да речиме како Талмуд кој занел доста за наследувањето на хемофилијата 1500години пред ова заболување да се опише формално како наследно.
Францускиот астороном Маперциус 1752 година на основа на зачестениста на шест прсти на рацето на едно родословно стебло заклучил дека таквата карактеристика има генетска
основа.Се до појавата на Мендел и неговата теорија за наследување, научниците сметале дека наследните особини се пренесуваат преку телесните течности и дека потомството наследува смеса на родителски особини.Тоа се нарекувало„мешано наследување″ .
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta