Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Monitoring reke Ibar na teritoriji Kosova i Metohije". Rad ima 37 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Тема: Мониторинг реке Ибар на територији Косова и Метохије
Садржај:
Увод 3
1. Река Ибар на територији Косова и Метохије 5
2. Површинске и подземне воде 7
2.1. Површинске воде 7
2.1.1. Врсте и карактеристике површинских вода 7
2.1.2. Физичке особине и хемијски састав површинских вода реке Ибар 8
2.1.3 . Загађивање и самопречишћавање површинских вода 11
2.2.Подземне воде 13
2.2.1. Порекло подземних вода 14
2.2.2. Издани реке Ибар 14
2.2.3. Бунари као водозахвати 15
2.2.4. Физичко хемијска својства подземних вода 17
3. Загађивачи реке Ибар на територији Косова и Метохије 19
3.1. Општи подаци о загађивачима површински и подземних вода 19
3.2. Мониторинг испитивања фенола у Ибру 29
4. Предлог мера за праћења, очување и побољшање квалитета површинских и подземних вода 31
4.1. Мере за праћење квалитета воде 32
4.2. Мере за очување квалитета воде 33
4.3. Мере за побољшање квалитета воде 33
Закључак 36
Литература 37
Увод
Животна средина није само статичан простор већ све оно што нас окружује, са свом својом динамиком и интеракцијама. Управо из тог разлога је питање загађења животне средине, односно утврђивање нивоа загађења компликован и истовремено значајан процес. Наиме, загађујућа супстанца ретко остаје само на место њеног испуштања тј. уношења у животну средину.
Транспорт и трансформација загађујуће супстанце често онемогућавају одређивање времена и места загађивања. Довољно је поменути процесе као што су кружење воде у природи, циклусе угљеника, азота и сумпора, па да постане јасно да су главни путеви којима се обавља транспорт загађујућих супстанци вода и ваздух. Главни примери транспорта загађујућих супстанци у хидросфери и атмосфери je појава киселих киша, присуство тешких метала у рекама, присуство пестицида у организмима, разградња озона у атмосфери итд.
Дисперзија (распршивање) загађујућих супстанци у води доводи до разблаживања њихове концентрације међутим, неке од загађујућих супстанци се могу под измењеним условима реконцентрисати. Код других врста загађујућих супстанци може доћи до појаве да продукти деградације имају погубне последице по животну средину од оних које изазивају примарни продукти.
Из свега до сада поменутог произилази да је веома важно вршити стално и пажљива испитивања стања животне средине, да би се на време могли предвидети проблеми који би могли да настану по здравље живих организама. Овде се већ и намеће потреба да се направи јасна разлика измећу појмова мерења и мониторинга.
Појам мерења је обично везан за поступак упоређивања непознате вредности неке величине са познатом истородном вредношћу. Овај процес се одвија у ограниченом временском интервалу и као резултат даје бројну вредност мерне величине. Свакако да је мониторинг једна врста мерења, али је кључно то што се мониторингом прате и промене мерне величине у односу на време и место, односно мониторинг је континуалан процес. Укратко, мониторинг је мерење које поред информација о нумеричкој вредности неке величине садржи и информације о њеним просторним и временским вредностима.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta