Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza poslova i rezultata rada u prodaji". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Uvod
Riječ analiza potiče od grčke riječi " analisis" što znači rastavljanje ili raščlanjivanje neke cjeline na sastavne dijelove, dok se ne dođe do njenih elemenata koji su dalje nedjeljivi.
Najvažnije analitičke metode su:
raščlanjivanje i
upoređivanje.
Analiza se kao naučna metoda primjenjuje u raznim naukama, a svrha analize u ekonomiji je da pripremi materijal iz dokumentacije na osnovu koje će se moći stvoriti sud o stanju i poslovanju preduzeća.
Analiza poslovanja je proistekla iz analize bilansa, koji je dugo vremena bio jedina nauka pomoću koje se vršilo kvantitativno ispitivanje uspješnosti preduzeća. Analiza poslovanja se još više razvija i unapređuje sa pojavom novih naučnih disciplina : kibernetike, teorije sistema, teorije informacija, tehnike računara.
Mogućnost da se ostvare ciljevi analize uslovljena je: ličnošću koja vbrši analizu, vremenu koje je za to raspoloživo, dokumentacijom koja je stavljena na raspolaganje i okolnosti ma pod kojima se vrši analiza.
Da bi se unaprijedilo prodajno poslovanje i uspjeh u realizaciji robe, u preduzećima se vrše povremene i na kraju godine i detaljne analize:
strukture kupaca,
korišćenja prodajnog prostora,
produktivnosti rada,
kretanja prodaje,
koeficijenta obrta robe,
oblika prodaje,
reklamacije kupaca,
rentabilnosti propagande i
uticaja ambalaže na cijenu roba
U ovom maturskom radu opisaću svaku od ovih analiza.
1.Analiza prodaje na malo i veliko
1.1.Analiza prodaje na malo
Trgovinska preduzeća na malo koja znaju strukturu svojih kupaca moći će pravilno da vode poslovnu politiku, a najprije će biti u stanju da pravilno odaberu robu kojom će potrošače snadbijevati. Analizom strukture kupaca se želi doći do podataka o njihom zanimanju ,polu, uzrastu i kupovnoj moći, a posebno o odnosu stalnih i prolaznih kupaca u ukupnom broju kupaca.
Zanimanje kupaca može da bude presudno kod asortimana artikala kojima se oni snadbijevaju u izvjesnim trgovinskim strukturama. Iz toga je značajno poznavati odnos:
radnika,
službenika,
poljoprivrednika,
đaka i studenata,
domaćica i td.
,kada je, recimo, u pitanju prodavnica sa knjigama i pisaćim priborom, dok će struktura kupaca po zanimanjima za prodavnice mesa i mesnih prerađevina biti neuporedivo manje značajna.
Struktura potrošača po polu i uzrastu se takođe nejednako odražava na asortiman robe raznih trgovinskih struka. Dok se, npr., odnos muških i ženskih potrošača uopšte neće odraziti na asortiman prodatog hljeba i peciva, za ove vrste prodavnica će od velikog značaja biti da poznaju strukturu svojih kupaca po uzrastu, jer taj podatak omogućava predviđanje kretanja prodaje peciva u odnosu na cjelokupan promet.
Kod navedene strukture može se govoriti o relativnom ili slabom uticaju ove struke na asortiman robe. Međutim, ima trgovinskih struka kod kojih je sastav kupaca po polu i uzrastu presudan za izbor artikala, kao što je primjer u konfekciji, obući, tekstilnoj i kožnoj galanteriji itd.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta