Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aranžiranje i dekoracija izloga". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Uvod
Izlog je zastakljeni prostor u prodavnici, najčešće okrenut ulici, u kome se izlaže roba zbog reklame.
Lijepo uređen izlog je i sredstvo propagande trgovine na malo. Izlog informiše potrošača o robi i motiviše ga da kupi robu.
Aranžiranje i dekoracija su dva posla, međusobno tijesno povezana, i odnose se kako na izlog prodavnice, tako i na sam enterijer prodavnice.
Aranžiranje izloga i enterijera prodavnice predstavlja rad na njihovom uređivanju i izlaganju robe u njima, sa ciljem da se privuče pažnja i prolaznika, izazove interesovanje, pobudi želja da imaju takvu robu i donesu odluku o kupovini robe.
Na taj način dobro aranžiran izlog privlači potrošača da uđe u prodavnicu. U prodavnici na potrošača zatim djeluje dobro aranžiran enterijer, koji održava njegovu pažnju za određenom vrstom robe.
Dekoracija izloga obuhvata rad na njegovom dotjerivanju i uljepšavanju.
Dok se aranžiranje obavlja u namjeri da se postigne reklamni cilj, tj. da se privuku kupci da kupe robu, dotle dekoracija pomaže da se što uspješnije ostvari taj cilj. Dekoracija ne treba da bude previše naglašena, jer takva dekoracija potiskuje cilj aranžiranja u drugi plan. Aranžiranje bi bilo promašeno ako bi se kupcu sva, ili veći dio pažnje, koncentrisala ne na izložbenu robu, već na dekoraciju.
Privlačno aranžiran i dekorisan izlog i enterijer prodavnice predstavljaju poseban oblik privremene propagande, koja se obavlja u prodavnici i koja pospješuje ostvarivanje osnovnog komercijalnog cilja prodavnice-prodaju robe. Dobro uređen i uljepšan izlog i enterijer na potrošača djeluju informativno, sugerišu i uvjeravaju ga da kupi robu, utiču na njegovo razmišljanje i ponašanje u odnosu na određene vrste robe.
Osnovni zadatak svake prodavnice je prodaja robe potrošačima. U današnjim uslovima, kada postoji masovna ponuda robe potrošačima i oštra konkurencija u toj ponudi, robu će najprije prodati one prodavnice koje su najviše unaprijedile prodaju. U vezi sa tim je činjenica pojave raznih oblika prodaje robe i njihov dalji razvoj. Međutim, na tome se nije zaustavio razvoj maloprodaje. Prodaja robe se može povećati i na druge načine.Jedan od vrlo efikasnih načina povećanja prodaje jesu aranžiranje i dekoracija enterijera prodavnice i vitrina.
Aranžiranje izloga obuhvata: opremu izloga, dekorativne elemente i materijale za aranžiranje izloga, sredstva za aranžiranje i dekoraciju izloga, vrijeme mijenjanja robe u izlogu, svjetlosne izvore u izlogu i izlaganje robe i dekoraciju izloga.
Tema ovog maturskog rada je upravo " Aranžiranje i dekoracija izloga" .
1.Oprema izloga
O opremi izloga vodi se računa još tokom konstrukcije (izrade)i rekonstrukcije (preuređenja) izloga.U opremanje spada:
izbor materijala za izradu okvira izloga,
veličina, oblik i položaj izloga,
načini izrade poda,tavanice i bočnih zidova,
mogućnost izrade pokretnih izloga,
uvođenje tehničkih uređaja za osvjetljavanje izloga,
čuvanje robe i td.
Sl.1.Dekorisan i aranžiran izložbeni prostor prodavnice
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta