Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dokimologija - Ocenjivanje i njegove slabosti". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
У НИШУ
СЕМИНАРСКИ РАД
Докимологија
Оцењивање и његове слабости
Професор: др Ванче Бојков Студенти: Стефан Звијерац 13879
Александра Милошевић 13703
САДРЖАЈ:
Bредновање рада ученика
Шта се оцењује
Сврха оцењивања
Врсте оцењивања
Нумеричко оцењивање
Описно оцењивање
Поенско оцењивање
Оцењивање путем тестова знања
Комбиновано оцењивање
Педагошки значај оцењивања
Фактори који утичу на оцењивање
Наставник као фактор оцењивања
Ученик као фактор оцењивања
Литература 2
4
5
6
8
9
12
12
14
15
16
16
17
18
ВРЕДНОВАЊЕ РАДА УЧЕНИКА
Када је реч о оцењивању, сам појам „оцењивање“ у ширем смислу означава све фазе праћења и вредновања (планирање оцењивања, праћење наставе и учења, регистровање запажања, извештавања о напредовању ученика, евалуацију квалитета наставе).
С друге стране у ужем значењу термин „оцењивање“ означава фазу извођења и формулисања описне или глобалне оцене.
Циљ оцењивања је много шири и он би се могао исказати у следећем:
– Утврдити да ли је ученик стекао одређена знања из градива које се учи;
– Утврдити да ли је одељење (група ученика која је на истом задатку) савладало градиво предвиђено наставним програмом;
– Утврдити да ли је ученик као појединац стекао услове да продужи школовање у вишим разредима или вишем степену школовања;
– Утврдити да ли ученик као појединац поседује квалитете за оне врсте послова на које може бити примљен на основу расположиве документације коју доноси из школе;
– Омогућити да оцене буду оријентација за избор занимања;
– Омогућити да оцене мотивационо делују на ученика и да га подстичу на даљи рад.
Назначени аспекти оцењивања јасно истичу његову важност и значај. Стога се намеће потреба његове реалности и објективности.
Да би се постигла што већа објективност оцењивања развила се посебна грана у области психолошких истраживања која има циљ и задатак да проучава објективност, тачност и поузданост оцењивања и њихове ефекте на психичке функције. Назив те научне дисциплине предложио је 1928. године француски психолог Хенри Пиерон. Тако је настала докимологија – грана којом се утврђују сви релевантни фактори који утичу на оцену и методе усавршавања система оцењивања.
Реч докимологија потиче од грчког израза докиме – што значи проба, истицање, проверавање, утврђивање.
Задатак докимологије као научне дисциплине јесте истраживање који све фактори утичу на оцене при испитивању и да тражи начине на које би било могуће усавршити и поправити систем испитивања и оцењивања. То значи објективизацију процеса оцењивања.
Оцењивање може бити формативно (развојно) и сумативно (закључно) оцењивање.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta