Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "A/D Konvertori (makedonski)". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ
„ ЦАР САМОИЛ“ - РЕСЕН
Проектна задача по предметот Физика на тема:
„ A/D КОНВЕРТОРИ “
Ментор: Изработиле:
Проф. Ѓорги Ташовски Билјана Масалковска
Влатко Кочовски
Павел Илоски
Атанас Мицалевски
Оливера Ивковска
Арбан Илјази
Кирче Карапалевски
Март, 2013

Содржина
Вовед 3
Вовед во A/D конвертори 3
ИНТЕГРИРАН A/D КОНВЕРТОР 7
Заклучок 12
Користена литература: 13
Вовед
Вовед во A/D конвертори
Аналогно-дигиталната конверзија претставува генерирање на дигитално кодиран број кој одговара на аналогниот влезен сигнал.Електронско коло кое врши конверзија се нарекува аналогно- дигитален конвертор, или скратено A/D конвертор(ADC).
Кај современата техника на мерења, доминантна група на инструменти и мерни опреми, чинат дигиталните мерни инструменти. Тие често не само да имаат напредни перформанси во однос на соодвените аналогни инструменти(брзина, пропусни опсег, отпорност на пречки, минијатуризација, итн), туку имаат и многу пониска цена, а овозможуваат и голема едноставна аутоматизација во процесот на мерење. За жал, големините кои е потребно да се доведат на влезовите во мерниот систем, само се во многу мал број случаи, по својата природа дигитални.
Па, дури и тогаш, често е потребно да се анализираат параметрите на овие дигитални величини на најниско, физичко ниво, нарочно во постапките за заверка и атестирање на системите или дијагностиката, кај нерегуларната работа покрај откажувањето или испадот. Од гледиште на мерењата, единствен начин ваквите сигнали исправно да се окарактеризираат и во тие ситуации, треба да се третираат како аналогни големини и соодветни аналогни параметри.
Елементарниот аналогно- дигитални конвертор е напонски компаратор. Влезниот аналогни сигнал –Vul, е компаратор кој конвертира во еднобитна дигитална информација D=d0, така да d0=0 означува дека е VulV1, каде е V1 однапред одреден напонски праг. Ако е потребно големините на аналогниот напон да се одреди со голема прецизност и дас е претстави во дигитален облик, потребно е да се подреди влезниот напон со повеќе напонски прагови. Шемата на ваков еден конвертор прикажан е на Слика 1.1.
На сликата 1.1. е прикажана принципиелна шема на A/D конвертот кој содржи m компаратори и кодер со m влезови и n излези. Ако напонот Vi се распореди еквидистантно внатре во напонскиот опцег од 0 до Vps, на основ на излезите компараторот ќе можи да се одреди во кој напонски опсег се наоѓа влезниот сигнал сигнал Vul. Дигиталната информација со компараторот кодер се кодира во дигиталниот број избран со бинарниот броен систем.
На сликата 1.2. прикажана е идеална карактеристика на преносот на A/D конверторот во случај да постојат 8 нивоа на компарации во влезниот напон.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta