Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Asimetrični i Simetrični algoritmi". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: Sigurnost u računarskim mrežama
Tema: Asimetricni i Simetricni algoritmi

1.Uvod
2.Osnovni termini

KRATKI SADRŽAJ

3
4
3.Osnovni kriptografski algoritmi
4.Simetrična kriptografija
4.1 Simetrični algoritmi
4.1.1 Lucifer
4.1.2 DES
4.1.2.1 Probijanje DES-a
4.1.2.3 Triple DES 2 Key DES
4.1.3 AES
5. Asimetrična kriptografija
5.1 Digitalni potpis
5.2 Digitalni sertifikat
6.Asimetrični algoritmi
6.1 RSA algoritam
6.2 PGP algoritam
6.2.1 Zašto PGP korist hibridnu enkripciju
7. Kriptoanaliza
7.1 Osnovna pravila zaštite
8.Zaključak
9.Literatura
4
5
7
7
8
10
12
12
13
14
16
17
17
18
18
18
20
21
22

2

1. Uvod
Sigurnost računarskih sistema postaje sve važnija, jer sve više korisnika na sve više
načina koristi sve više informacija u računarskom svijetu. U takvom sistemu postoji i
sve veća opasnost od neovlaštene upotrebe informacija, podmetanja krivih informacija
ili uništavanja informacija. U računarskim sistemima informacije se prenose
raznovrsnim otvorenim i nesigurnim komunikacijskim putevima. Pristup do tih puteva
ne može se fizički zaštititi pa svaki neprijateljski nastrojen napadač može narušiti
sigurnost sistema. Zbog toga zaštitni komunikacijski mehanizmi nad nesigurnim
komunikacijskim kanalom postaju najvažniji oblik ostvarenja sigurnosti. Pokazuje se da
je najdjelotvornija zaštita poruka njihovo kriptiranje.
U ovom radu ću pobliže objasniti osnovne pojmove vezane za kriptovanje i algoritme
koji su se koristili i koji se koriste kako bi se zaštitila privatnost unutar mreže računara.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta