Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Asepsa, antisepsa i sterilizacija". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Internacionalni univerzitet
Brčko Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Интернационални универзитет Брчко
FAKULTET ZA POSLOVNO CIVILNU BEZBEDNOST
STUDIJSKI PROGRAM:HIRURGIJA SA ZDRAVSTVENOM NEGOM
Asepsa, antisepsa i sterilizacija
Seminarski rad
SMER:VISOKA MEDICINSKA SESTRA-OPSTI SMER
Sadržaj
Uvod 3
1. Antisepsa 4
1.1 Antiseptici 4
2. Asepsa 7
Zaključak 10
Literatura 11
Uvod
S razvojem tehnike i drugih biomedicinskih nauka omogućen je i razvoj novih hirurških metoda. U svrhu poboljšanja operativnih tehnika i sprečavanja nastanka hirurških infekcija treba poštovati principe asepse i antisepse.
Antisepsa je postupak uništavanja prouzrukovača infekcije u tkivima organizama ili sa instrumenata i aparata koji su zagađeni mikroorganizmima. U postupku antisepse se koriste razne supstancije hemijskog ili biološkog porekla.
Antiseptici su sredstva koja koristimo za uništavanje mikroorganizama na koži pacijenata za vreme pripreme pacijenta za operaciju. Nikako ne možemo reći da se koža steriliše.
Asepsa predstavlja odsustvo patogenih mikroorganizama ili infekcije u živom tkivu. Za ostvarenje istog koriste se antiseptici. Antiseptici su najčešće razređeni dezinficijensi koji se mogu koristiti na živom tkivu, a da ne izazivaju oštećenja. Delovanje antiseptika je fizičko i hemijsko, a zasniva se na principima osmoze, dehidracije, adsorpcije, taloženja belančevina i promeni pH, što neposredno utiče na život mikroorganizama te ih ubija ili umanjuje njihovu virulence.
Sterilizacija podrazumeva uništavanje svih mikroorganizama uključujući vegetativne oblike i spore, a sprovodi se fizikalnim i hemijskim metodama. Sterilizacija se sprovodi na predmetima koji dolaze u kontakt sa tkivom ili ulaze u krvne sudove (instrumenti, prekrivači-komprese, igle, kateteri).
1. Antisepsa
Antisepsa (gr. anti-protiv, sepsis-truljenje) označava prevenciju sepse antiseptičkim sredstvima. Odnosno, antisepsa je postupak suzbijanja i uništavanja patogenih bakterija u rani ili predmetima koji dolaze u dodir s ranom. Za njeno postizanje se koristimo hemijskim sredstvima. Materijal pripremljen anti-odnosno a-septički je dezinficiran. Asepsa se postiže fizikalnim metodama. U smislu antisepse se sprovodi isecanje kontaminirane rane, sušenje rane. Primenjuju se hipertonične otopine. Sva hemijska sredstva deluju delimično nepovoljno tako što pojačavaju sekreciju, pa povećavaju prijemljivost okolnog tkiva za infekcije. Antiseptici mogu ubrzati pojavu demarkacione upale; demarkaciju rane granulacijom. Antiseptici deluju na principu osmoze, promene pH, taloženja belančevina, dehidracije, apsorpcije. Dorland's kaže: „Antiseptik inhibira rast i razvoj mikroorganizama, bez da ih nužno ubije. Aseptic je bez infekcije i sterilan…“
Njihovo dejstvo može da bude:
a) baktericidno-potpuno odstranjuju patogene mikroorganizme;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta