Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Detekcija i dozimetrija jonizujućih zračenja". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovinih studija „Visan“
RADIOLOŠA ZAŠTITA
SEMINARSKI RAD
DETEKCIJA I DOZIMETRIJA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
Beograd , 2013 god .
2 . DETEKCIJA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
Jonizujuća zračenja su elektromagnetna ili čestična zračenja koja imaju dovoljno visoku energiju da mogu da jonizuju materiju i da izazovu oštećenja živih ćelija organizma . Jonizacija je proces u kome , usred energetske pobude , jedan ili više elektrona napuštaju elektronski omotač atoma . Tako nastaju jonski parovi koji se sastoje iz negativnonaelektrisanog i pozitivno naelektrisanog ostatka atoma . Detektori su uređaji za otkrivanje radioaktivnog zračenja i merenje njihovih karakteristika . Rad detektora se uglavnom zasniva na jonizujućem dejstvu zračenja . U zavisnosti koji fizički proces je u osnovu njihovog rada , oni se mogu podijeliti u tri grupe :
Detektori koji rade na principu jonizujućeg zračenja
Scintilacioni brojači
Nulearne emulzije
Izvori jonizujućeg zračenja su radioaktivni materijali , gde jonizujuće zračenje nastaje u procesu radioaktivnog raspada atoma , ili uređaju koji mogu da emituju jonizujuće zračenje . Zatvoreni izvori jonizujućeg zračenja su oni izvori kod kojih je radioaktivni materijal hermetički zatvoren u odgovarajuće najčešće metalne omotače koji sprečavaju da pri normalnim uslovima primene dođe do njihovog rasturanja u spoljašnju sredinu . Otvoreni izvori jonizujućeg zračenja su oni izvori kod kojih je pri normalnim uslovima primene moguć direktan kontakt sa radioaktivnim materijalom . Jonizujuće zračenje se ne može neposredno opažati . Da bi se otkrilo prisustvo ovog zračnja neophodno je koristiti posebne uređaje - detektore jonizujućeg zračenja . U današnja vreme se koriste mnogobrojne tehnike da bi se otkrilo ( detektovalo ) radioaktivno zračenje . Većina uređaja koristi fizičko dejstvo zračenja , kao što su jonizacija ili ekscitacija atoma detekcione sredine . U procesu detekcije mogu se izdvojiti tri etape . Da bi bilo detektovano zračenja mora da dospe u efikasnu osetljivu zapreminu detektora . Posle prolaska zračenja dolazi do promena u ovoj sredini koja može biti u gasnom , tečnom ili čvrstom agregatnom stanju . Otuda i jedna podela detektora na gasne tečne i čvrste . Treća etapa i krajnji rezultat detekcije je stvaranje indikacije o zračenju . Zbog navedenog karaktera interakcije neutrona sa materijalom i činjenice da oni direktno jonizujuće zračenje , detekcija neurona zahteva da kroz svoju interakciju sa materijalom oni prvo izazovu neki proces u kome proizvedu naelektrisane čestice , koje se zatim detektuju u običnim jonizacionim detektorima . U tu svrhu mogu da posluže procesi elastičnog rasipanja , kada se ustavri detektuju uzmična jezgra , ali i razni neelastični procesi u kojima se proizvode ili gama zračenje , ili protoni , ili alfa čestice ili nešto četvrto . Dok su još brzi , neutroni se najbolje detektuju pomoću procesa elastičnog rasejanja . a kada se uspore onda se za to koriste pojedinačni konkretni neelastični procesi .
4.
Detektori koji daju pojedinačne informacije o prolasku jonizujućeg zračenja kroz efikasnu zapreminu nazivaju brojači . Brojači direktno broje čestice zračenja kroz efikasnu zapreminu nazivaju se brojači . Brojači direktno broje čestice zračenja koje su interegovale sa detekcionom sredinom bez obzira na njihovu energiju . Najčešće su u upotrebi gasni detektori koji imaju tri područja rada , koja zavise od jačine električnog polja u njima . U današnje vreme se koriste mnogobrojne tehnike da bi se otkrilo ( detektovalo ) radioaktivno zračenje . Međutim sve te tehnike zasnivaju se na pojavama vezanim za penetraciju zračenja kroz materiju . Pa tako recimo zračenje ostalja trag u fotografskoj emulziji ili izaziva jonizaciju u plinovima . Na ovim tehnikama se zasniva Gajg er Mullerov brojač i jonizujuća komora .
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta