Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza komercijalnog poslovanja preduzeća Fruit-Land". Rad ima 43 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UVOD
"Fruit-Land" je preduzeće za preradu i promet voća, sa sedištem na Novom Beogradu u industrijsko zoni, na Ledinama, u ulici Surčinska broj 159. Preduzeće posluje kao akcionarsko društvo za preradu i promet voća na veliko i malo. Osnivački kapital preduzeća čini akcionarski kapital u iznosu od 5 miliona evra.
Menadžment firme "Fruit-Land" čine:
Direktor marketinga (PR): Jovandic Stanislava
Direktor kadrovskih poslova: Vera Gačević
Direktor sistema kvaliteta: Nikola Ristić
VIZIJA, MISIJA I CILJEVI
Vizija
Vizija, misija i ciljevi predstavljaju tri osnovna elementa u sferi strategije, planiranja i upravljanja. Vizija preduzeće podrazumeva dobrao poznavanje mogućnosti preduzeća i tržišta u prošlosti i sadašnjosti ne bi li ostvarili sliku željene budoćnosti. Vizija našeg preduzeća predstavlja pre svega obezbeđenje uslova i početak proizvodnje da bi u daljem poslovanju, uspešnim pozicioniranjem na tržištu, povaćanjem ponude, proširenjem asortimana, izlaskom na spoljno tržište, stalno uvećavali tržišno učešće i u bliskoj budućnosti dostigli zapoženo mesto na tržišnoj sceni.
Misija
Misija je takođe jedna od najbitnijih aspekata u usmeravanju organizacije. Misija predstavlja poslovnu filozofiju, imidž jedne firme. Bitno je realno sagledavanje misisje sa aspekta resursa i potreba okruženja.
U skladu sa evropskim potrebama za zdravom hranom i sve većim brojem potrošača ovakvih proizvoda mislimo da je ovaj poduhvat opravdan i da ćemo kvalitetnim i zdravim proizvodima izaći u susret tim zahtavima.
Ciljevi
Nakon dobro definisane vizije i realno sagledane misije, sledeći, veoma bitan korak, u sagledavanju i pravilnom usmeravanju svake poslovne organizacije jeste, definisanje ciljeva. Jasno definisanje ciljeva predstavlja odgovor na pitanje kada i u kojoj meri će preduzeće dostići svoj razvoj. Vrlo bitan momenat pri definisanju ciljeva, jeste vođenje računa o veličini preduzeća, o delatnosti preduzeća, o lokaciji preduzeća kao i o racionalizaciji u definisanju samih ciljeva.
Nakon izgradnje kapaciteta i obezbeđenja prodajnog prostora dolazi do izražaja i realizacija ciljeva, a to je: povećanje proizvodnje, proširenje asortimana proizvoda, unapređenje prodaje putem stimulacije potrošača (putem popsta od 10% prvih mesec dana), prodaja preko maloprodajnih i veleprodajnih objekata.
1.0 V R S T E V O Ć A I N A Č I N I NJ I H O V E P R E R A D E
1.1 Vrste voća koje se prerađuje
JABUKA
Jabuka spada u najznačajniju voćnu vrstu u svetu i vodeću vrstu u vropi. S obzirom na praktično neprekidnu sezonu potrošnje, ova voćna vrstaje veoma značajna, kako u ishrani tako i sa ekonomskog aspekta. Može se istaći, da je jabuka merilo razvijenosti voćarske proizvodnje svake zemlje, pa se sa prastom broja stabala jabuke povećava intenzivnost voćarske proizvodnje uglobalu i obrnuto. Spada u najrasprostranjeniju i najkorisniju vrstu voća. Najveći proizvođač jabuke je Kina, a Srbija zauzima učešće od 0.5 % u ukupnim površinama, odnosno 0.3 % u ukupnoj svetskoj proizvodnji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta