Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Međunarodna policijska saradnja u suzbijanju kriminaliteta". Rad ima 42 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.REPUBLIKA SRPSKA – BIH
UNIVERZITET SINERGIJA BIJELJINA
FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
BANJA LUKA
KRIMINALISTIKA
TEMA: MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA
SEMINARSKI RAD
Banja Luka, Oktobar 2013.
SADRŽAJ:
UVOD……………………………………………………………………………………………4
1. KRIMINALISTIČKE MJERE I RADNJE………………………………….………………...5
1. 1. Pojam kriminalističke taktike……………………………………………………………….5
1. 2. Pojam, vrste i pravni osnov za preduzimanje kriminalističkih mjera i radnji………………5
2. TAKTIKA SPROVOĐENJA KRIMINALISTIČKOTAKTIČKIH MJERA I RADNJI ….....8
2. 1. Prikupljanje obavještenja (izj ava) od lica…………………………………………………...8
2. 2. Kriminalistička provjera…………………………………………………………………….8
2. 3. Provjera alibija………………………………………………………………………………9
2. 4. Kriminalističke klopke……………………………………………………………………..10
2. 5. Osmatranje i praćenje………………………………………………………………………11
2. 6. Upotreba službenih pasa…………………………………………………………………...12
2. 7. Upotreba poligrafa…………………………………………………………………………12
2. 8. Racija i blokada……………………………………………………………………………13
2. 9. Zasjeda……………………………………………………………………………………..14
2. 10. Legitimisanje i utvrđivanje identiteta fizičkih lica……………………………………….14
2. 11. Lišenje slobode i zadržavanje…………………………………………………………….16
2. 12. Potražna djelatnost……………………………………………………………………….17
2. 13. Ostvarivanje pojačanog nadzora nad izvršiocima krivičnih djela………………………..18
2. 14. Prepoznavanje lica i stvari………………………………………………………………..18
2. 15. Korišćenje kriminalističkooperativnih evidencija………………………………………...19
3. MEĐUNARODNA POLICIJSKA SARADNJA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA……20
3. 1. Oblici međunarodne policijske saradnje……………………………………………………23
4. MEĐUNARODNE POLICIJSKE ORGANIZACIJE………………………………………..24
4. 1. Međunarodna organizacija kriminalističke policije – INTERPOL………………………..24
4. 1. 1. Nastanak i razvoj Interpola……………………………………………………………..24
4. 1. 2. Ciljevi i principi Interpola…………………………………………………....................27
4. 1. 3. Organizaciona struktura Interpola………………………………………………………29
4. 1. 4. Nadležnost i funkcija Interpola……………………………………………………........32
4. 2. EUROPOL………………………………………………………………………………..34
4. 3. CLARA……………………………………………………………………………….......36
4. 4. OAS……………………………………………………………………………………….36
4. 5. SEPCA…………………………………………………………………………………….38
4. 6. SECI centar………………………………………………………………………………..38
4. 7. IPA…………………………………………………………………………………….......39
4. 8. ICITAP I CARIN……………………………………………………………………........39
4. 9. UNDP PROGRAM UJEDINJENIH NARODA ZA RAZVOJ…………………………40
ZAKLJUČAK………………………………………………………………………………….41
LITERATURA……………………………………………………………………………........42
UVOD
Kako bi njegova uloga bila shvaćena što potpunije, biće prikazan i osvrt na istorijat njihovog nastanka i razvoja, kao i na one istorijske epiz ode u kojima su n eke od predmetni h međunarodnih policijskih organizacija bile zloupotrijebljene. Na svjetskom nivou razmatraćemo značaj međunarodne organizacije kriminalističke polici je INTERPOL, na kontinentalnom planu analiziraćemo evropske, afričke, azijske, latinoameričke, centralnoameričke panameričke i pacifičke policijske organizacije, dok ćemo se na regionalnom planu usredsrediti na svrhu međunarodne organizacije SECI.
Mišljenja smo da su dometi ovih međunarodnih policijskih organizacija, u borbi protiv, prije svega, organi zovane kriminalne aktivnosti, od presudne važnosti za zaštitu kak o osnovnih ljudskih prava i sloboda, tako i stabilnosti i prosperiteta međunarodnih odnosa u regionalnoj, kontinentalnoj i svjetskoj pers pektivi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta