Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ličnite slobodi i prava na graganinot (makedonski)". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет „Св. Климент Охридски”-Битола
Факултет за безбедност-Скопје
Вовед во право и уставно право
Личните слободи и права на граѓанинот
-Семинарска работа-
Ментор: Изработил:
Доц.Д-р Искра Аќимовска Малетиќ софија тошева
Декември 2011
СОДРЖИНА
ВОВЕД..................................................................................................................................................3
Право на живот...................................................................................................................................4
Право на слобода...............................................................................................................................4
Право на заштита на физичкиот и моралниот интегритет..............................................................5
Правото на забрана на дискриминација..........................................................................................6
Право на еднаквост пред законот.....................................................................................................7
Правото на судско изрекување на казните предвидени со закон.................................................7
Правото на приватност......................................................................................................................8
Правото на државјанство.................................................................................................................9
Слобода на мислата..........................................................................................................................10
Слобода на уверувањето.................................................................................................................10
Слобода на вероисповеста..............................................................................................................10
Слобода на движењето и настанувањето......................................................................................11
Заклучок.............................................................................................................................................12
Користена литература.....................................................................................................................13
ВОВЕД
Личните слободи и права го штитат и го изразуваат физичкиот и духовниот интегритет на човекот и неговата правна положба во општеството.
Личните слободи и права се најстари слободи и права.Тие настануваат како резултат на борбата на човекот против апсолутизмот и деспотската власт.Борбата за уставност,всушност почнува со борбата на човекот за освојување на личните слободи и права.Поконкретно,овие слободи и права настануваат во 16 и 17 век со појавата на рационализмот и мислата на Џон Лок.
Во групата на првите признати лични слободи и права спаѓаат:правото на живот,правото на слобода,правото на сопственост,правото на среќа и слобода на совеста.Врз основа на овие слободи и права се формира цивилното општество како автономно општество во однос на државната власт.
Личните слободи и права претставуваат услов за остварување на другите слободи и права.Тие се поцврст критериум за препознавање на демократијата отколку социјално-економските слободи и права.Па поради тоа меѓународната заедница инсистира повеќе на личните и политичките слободи и права.
Нагласената вредност на личните слободи и права произлегува од фактот дека тие се природни права,односно тие се универзални морални права кои произлегуваат од природните потреби на човекот.Со др.зборови тие се објективизирани права,бидејќи спаѓаат во сферата на реалноста.
Личните слободи и права можат да се поделат во три подгрупи.Во првата подгрупа спаѓаат слободите и правта што го штитат физичкиот интегритет на личноста.Во втората подгрупа спаѓаат слободите и правата што го штитат духовниот интегритет на личноста.Во третата подгрупа спаѓаат слободите и правата што го штитат граѓанскиот статус на човекот.
Општоприфатени лични слободи и права се:правото на живот,правото на заштита на физичкиот и моралниот интегритет на личноста,правото на забрана на дискриминација по која било основа,правото на еднаквост пред законот и правото на судско изречување на казните предвидени со закон.Овие права се сметаат за императивни или задолжителни права во сите држави.Сите држави се должни да ги почитуваат овие апсолутни права,независно дали станува збор за државјани,странци или за непријатели на одредена држава.Овие права не можат да бидат суспендирани за време на војна или вонредна состојба.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta