Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza radnog mjesta (Učitelj)". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


INTERNACIONALNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN ZA PEDAGOŠKE I PSIHOLOŠKE NAUKE
SMER : PSIHOLOGIJA
Seminarski rad:
Analiza radnog mjesta (Učitelj)
Decembar 2011.
Sadrzaj:
Analiza radnog mjesta I njena uloga 3
Opšti podaci 4
Karakteristike posla: 5
Kritične tačke rada: 7
PSIHOGRAM 8
Zaključak: 9
Literatura: 10
Analiza radnog mjesta I njena uloga
Analiza posla je proces kojim se identifikuju dužnosti i zahtevi određenog radnog mesta kao i njihov relativni značaj za to radno mesto
Pri tome, analizom posla se prikupljaju sledeći podaci o konkretnom radnom mestu :
Dužnosti i zadaci
Uslovi rada
Potrebna oprema / sredstva za rad
Radni odnosi
Zahtevi posla .
Nekoliko metoda može da se koristi za analizu radnog mesta , pri čemu to može biti individualno korišćenje ili u kombinaciji sa još nekom metodom. Osnovne metode su:
Intervju sa zaposlenim
Intervju sa supervizorom
Analiza od strane grupe eksperata
Struktuirani upitni
Posmatranje
Pregled nekog već gotovog sistema koji sadrži klasifikaciju poslova ili pozitivnih primera kako to drugi rade.
Opšti podaci
Naziv radnog mjesta:Učitelj
Grupa:Prosvjetni radnik
Struka:Razredna nastava
Opis posla:
Učitelji u osnovnim školama obrazuju i odgajaju djecu koja pohađaju obaveznu osnovnu školu. Osnovna je škola u nas opšta odgojno-obrazovna ustanova. Traje osam godina. U prva četiri razreda organizovana je razredna nastava , a od petog do osmog razreda predmetna nastava . Razrednu nastavu vodi po pravilu jedan učitelj (isti učitelj od prvog do četvrtog razreda ), dok u predmetnoj obuci sudjeluje više učitelja predmetne nastave , zavisno od nastavnog plana i programa za pojedine razrede . To praktično znači da učitelj razredne nastave proučava sve propisane nastavne predmete , a učitelj predmetne nastave stručnjak je za pojedine nastavne predmete , npr . za maternji jezik , za matematiku , za povijest , za tjelesni odgoj , itd .
    Glavni radni zadatak učitelja u osnovnoj školi jeste da organizuje i sprovodi odgojno-obrazovni proces , tj. proces učenja . Učenje u tom smislu obuhvaća sticanje informacija , znanja i intelektualnih vještina , formiranje motornih vještina te razvijanje interesa , stavova , poželjnih karakternih osobina i sastava vrijednosti . U tom sklopu posebnu važnost ima stvaranje pozitivnih navika i uklanjanje eventualno negativnih navika. Nastavna građa za svaki razred propisana je nastavnim planom i programom osnovne škole , koji donosi Ministarstvo prosvjete.
    Uz rad u neposrednoj nastavi i slobodnim aktivnostima , učitelji imaju i niz drugih odgojno-obrazovnih zadataka. Jedan je od njih i sastavno praćenje razvoja svakog učenika , što obuhvaća vrednovanje i ocjenjivanje njegova napretka . Nadalje , učitelji sarađuju s roditeljima (starateljima ) učenika na sukladnom odgojnom djelovanju doma i škole , koje često zahtijeva i odgovarajuću edukaciju roditelja . Oni organizuju mnoge školske i izvanškolske priredbe , kao što su smotre , natjecanja (kulturna i sportska ), izložbe , ekskurzije i slično. Valja spomenuti i organizaciju specifičnih oblika rada s učenicima s posebnim potrebama , kao što su nadareni učenici i učenici sa smetnjama u razvoju . Svakako , učitelji obavljaju i sve potrebne administrativne poslove , vezane uz obrazovno-nastavni rad , kao što su planiranje , evidentiranje , korigovanje učenikovih pismenih radova , izrada statističkih pregleda , izvještaja i sl.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta