Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biometrijska identifikacija lica na osnovu šarenice i dužice oka". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvod
Istorija biometrije
Reč bio metrija izvedena je iz grčkih reči bios (život) i metria (meriti). Automatizovani biometrijski sistemi dostupni su poslednjih nekoliko decenija, zbog značajnog napretka, na polju računarske obrade, ali se mnoge od automatizovanih tehnika baziraju na idejama starim stotinama ili čak hiljadama godina.
Jedan od najstarijih i najosnovnijih primera karakteristika koje se koriste za prepoznavanje od strane drugih ljudi, je lice. Od samih početaka civilizacije, ljudi koriste lice za prepoznavanje osoba. Koncept prepoznavanja ljudi od strane ljudi vidljiv je i u npr. prepoznavanju govora.
Ostale karakteristike, korišćene za prepoznavanje tokom istorije civilizacije su mnogo formalnije. Neki od primera su: oti sci šake na slikama u pećinama, za koje se smatra da ih je ostavio praistoriski čovek pre 31. 000 godina, otisci prstiju kojima su rani kineski trgovci potvrđivali poslovne transakcije, na isti način kao i trgovci u Vavilonu oko 500 godina pre nove ere i td.
Biometrijski sistemi su dobili na značaju u drugoj polovini dvadesetog veka, što koincidira sa značajnim prodorom računarskih sistema. Devedesetih godina dvadesetog veka dolazi do eksplozije na ovoj oblasti, tako da su biometrij ske aplikacije u svakodnevnoj upotrebi već početkom dvadeset prvog veka.
Autentifikacije
Svako poseduje osobine koje tu osobu čine jedinstvenom, i koje omogućavaju da se identifikuje ili potvrdi identitet neke osobe. U kompjuterskom svetu identitet je definisan kao „jedinstveni naziv osobe, uređaja ili oba, prepoznat od strane sistema“. Čest jedinstven naziv za identifikaciju i ver ifikaciju je autentifikacija.
Situacija u svetu danas čini bezbednost sve važnijom stavkom u našim životima pa samim tim i svakodnevna autentifikacija ima daleko veći značaj danas, nego u ranijem periodu.
Kada sistem ili osoba proverava identitet druge osobe ili sistema, vrši se autentifikacija što znači da svako koje autentifikovan može da potvrdi da je ono što bi trebao biti. Važno je pomenuti da autentifikacija samo potvrđuje identitet i ništa dalje ne čini sa njime niti definiše njegova prava pristupa.
Postoje dva osnovna tipa autentifikacije:
Verifikacija
Identifikacija
Verifikacija
Kod verifikacije vrši se potvrđivanje identiteta neke osobe u smislu poređenja dobijenog podatka sa tačno određenim uzorkom u bazi podataka. Ovaj oblik autentifikacije predstavlja 1:1 sistem.
Identifikacija
U slučaju identifikacije, vrši se provera podudaranja dobijenog uzorka sa svim sačuvanim uzorcima u bazi podataka s ciljem dobijanja podataka o identitetu neke osobe. Ovaj sistem predstavlja 1:N (1:više ) sistem autentifikacije.
Oba tipa autentifikacije se koriste kod biometrijskih autentifikacionih sistema, a koji će biti upotrebljen, zavisi konkretno od aplikacije.
Pored ova dva osnovna tipa, postoji još i tzv. negativna identifikacija, gde korisnik treba da potvrdi da njegov identitet ne odgovara traženom identitetu. U ovom slučaju, gde se takođe vrši 1:N pretraga, pozitivan odgovor o podudaranju se dobija samo u slučaju da se uneti podatak u najvećoj mogućoj meri poklapa sa sačuvanim šablonom, u suprotnom se prihvata tvrdnja korisnika da nije ta osoba koja se traži. Sistem se često koristi na aerodromima gde se putnici proveravaju da li su eventualno na „crnim listama“. Ukratko rečeno sistemi negativne identifikacije odgovaraju na pitanje „ Da li si ti onaj za kojeg kažeš da nisi?“. Za razliku od verifikacije koja može biti izvršena putem lozinke ili PIN-a , negativna identifikacija se može obezbediti isključivo putem biometrijske provere.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta