Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Istraga". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE SARAJEVO
ISTRAGA
(seminarski rad)
Sarajevo, 2013. godina
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE SARAJEVO
ISTRAGA
(seminarski rad)
Predmet: Heuristička kriminalistika
Sarajevo, maj 2013. Godina
SARŽAJ:
1.Uvod 4
2.Cilj istrage 5
2.1.Osnovne karakteristike istrage 5-6
3.Sprovođenje istrage 7-9
4.Radnje koje poduzima ovlašteno službeno lice 10-11
5.Uviđaj i vještačenja 12-13
5.1.Faze uviđaja 13-15
5.2.Obudukcija i ekshumacija 15
6.Završetak istrage 16
6.1.Obustava istrage 16
6.2.Okončanje istrage 16-17
7.Zaključak 18
Literatura
1.UVOD
Istraga je faza prethodnog postupka koju sprovodi tužilac protiv određenog lica, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo. Ono što daje "adversarni pečat" cjelokupnom novom sistemu krivičnog postupka jeste postavka krivičnog postupka kao svojevrsne "krivične parnice" sa snažno naglašenom akuzatornosču svake faze krivičnog postupka, u kojoj je tuž ilac jedna od stranaka u postupku, sa ovlaštenjima da goni učinioce krivičnih djela, pri čemu mu zakonodavac prepušta i daje odgovornost za cjelokupan postupak otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela i njihovih učinilaca na taj način što istragu ustavlja u ovlaštenje i dužnost tužioca, ograničavajuci sudsku intervenciju u istrazi samo na slučajeve u kojima istraga, odnosno pojedine radnje koje se provode u istrazi proizvode ili mogu da proizvedu takve posljedice kojima mogu biti narušena ili ograničena neka od osnovnih ljudskih prava ili sloboda gradana. Obim istrage određen je ispunjenjem cilja. Istraga treba da traje dok cilj ne bude ostvaren. Istraga se može voditi protiv nepoznatog lica, ali i protiv viš e lica alternativno za isto krivično djelo, od kojih samo jedno moze biti učinilac. Istrage nema u krivičnom postupku prema maloljetnicima, vec se sprovodi pripremni postupak. Osnovni uslov za pokretanje istrage protiv određenog lica je postojanje osnova sumnje da je ono učinilo krivično djelo, koje predstavlja polazni oblik sumnje za ovlaštena službena lica kojim obavezno započinje kriminalistička obrada. Radi se o obliku vjerovatnoće koji se zasniva na određenim okolnostima koje ukazuju na moguće postojanje krivičnog djela i nekog lica kao mogućeg izvršioca, odnosno o obliku sumnje koji je obilježen niskim diferencijalnim domašajem. Ona često tek omogućava donošenje preliminarne kriminalističke diferencijalne dijagnoze u pogledu postojanja krivičnog djela i mogućeg izvršioca i nazivaju je "dovoljna sumnja". Osnovana sumnja se ne mož e zasnivati na pretpostavkama, već na stvarnim, konkretnim podacima. Podaci na kojima se ima zasnivati zaključak o postojanju osnova sumnje u konkretnom slučaju su oni sadrž ani kako u prijavi, tako i u obavještenjima prikupljenim od raznih subjekata, kao i u zapisnicima o preduzetim istražnim radnjama, u slučajevima kada su one preduzete prije donošenja naredbe o sprovođenju istrage. Izvori saznanja o postojanju osnova sumnje o izvršenom krivičnom djelu mogu biti svi oni koje predviđa zakon i koji su povezani sa konkretnim krivičnim djelom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta