Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza položaja preduzeća". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.1. Uvod
Finansijski položaj preduzeća primarno determiniše njegove mogućnosti finansiranja. Često se u teoriji i praksi umjesto termina finansijski položaj koriste termini finansijska pozicija ili finansijska situacija preduzeća. Finansijska situacija je uži pojam od finansijskog položaja i njime se uglavnom označava novčano stanje preduzeća.
Finansijski položaj preduzeća izražava se obimom i strukturom sredstava i kapitala, kao i njihovim međuodnosima - koji se iskazuju u bilansu stanja preduzeća. Finansijska politika, koju vodi finansijski menadžment preduzeća, kreira strategiju i taktiku finansijskog upravljanja na bazi načela i pravila finansiranja, kako bi se sa poslovno - finansijskog aspekta obezbijedili: stalnost, rast i razvoj društva i maksimalno iskoristili pozitivni konjukturni trendovi na finansijskom tržištu.
Opstanak, rast i razvoj društva, a samim tim i mogućnost finansiranja društva, određeni su prije svega finansijskim ugledom koje ono uživa, kao i njegovim finansijskim položajem.Finansijski ugled preduzeća i njegov finansijski položaj su međusobno uslovljeni i tijesno povezani. Bez dobrog finansijskog položaja, svakako da nema dobrog finansijskog ugleda preduzeća. Od finansijskog ugleda, ili šire rečeno njegovog boniteta, zavisiće mogućnost akcionarskog društva da pribavi izvore finansiranja za svoj u tekuću i razvojnu aktivnost.
Ocjena finansijskog položaja preduzeća zasniva se na analizi finansijske ravnoteže, analizi pasive sa aspekta vlasništva tj. analizi zaduženosti, analizi mogućnosti održavanja realne vrijednosti sopstvenog kapitala u uslovima inflacije i anal izi reproduktivne sposobnosti. Finansijski položaj preduzeća, posmatran sa aspekta predmetnih analiza kvalifikuje se kao: dobar, prihvatljiv i loš.
Posmatrano preduzeće „ xx,, se bavi preradom drveta i drvnih asortimenata i proizvodnjom gradjevinske stolarij kao i pružanjem usluga u vezi sa ugradnjom stolarije.
2. Bilans stanja preduzeća
Pozicija
AOP
Iznos(KM)
2010
2011
2012
A K T I V A
A.NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
001
B.STALNA IMOVINA
002
1.661.782
1.701.222
1.982.621
I. Nematerijalna ulaganja
003
II. Osnovna sredstva
010
1.661.782
1.701.222
1.982.621
III. Dugoročni finansijski plasmani
019
C. OBRTNA IMOVINA
034
399.280
409.970
470.250
I. Zalihe
035
302.655
365.020
389.095
II. Kratkoročna potraživanja i plasmani
042
92.000
41.000
78.500
1. Kratkoročna potraživanja
043
92.000
41.000
78.500
2. Kratkoročni plasmani
048
III. Gotovinski ekvivalenti
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta