Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dnevnik i glavna knjiga". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U KRAGUJEVCU, EKONOMSKI FAKULTET
SEMINARSKI RAD IZ RAČUNOVODSTVA
DNEVNIK I GLAVNA KNJIGA
Maj, 2011.
Kragujevac
SADRŽAJ
1.1. UVOD …………………………………………………… 1
2.2. POSLOVNE KNJIGE ............................................................... 2
2.1. ULOGA RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE ................... 2
2.3. DNEVNIK ……………………………………………………. 3
2.4. GLAVNA KNJIGA ................................................................... 4
2.4.1. KORIŠĆENJE RAČUNA GLAVNE KNJIGE ...................... 5
2.5. PRIMER .................................................................................... 6
3.1.ZAKLJUČAK ............................................................................. 9
LITERATURA ................................................................................ 10
1.1. UVOD
Ovaj seminarski rad ima za cilj da objasni osnovna svojstva dnevnika I glavne knjige, osnovnih poslovnih knjiga u računovodstvu. Rad će započeti ulogom računovodtvenih evidencija i definisanjem poslovnih knjiga. U daljem izlaganju, odgovoriče se na pitanje šta predstavljaju dnevnik i glavna knjiga, definisaće se njihova uloga i kroz kratak primer biće prikazan postupak knjiženja u prethodno navedenim poslovnim knjigama.
2.1. ULOGA RAČUNOVODSTVENE EVIDENCIJE
U toku dana, u preduzeću, obavi na stotine poslovnih transakciija. Svaka od ovih transakcija, evidentira se u računovodstvu, kako bi se na kraju godine formirali finanansijski izveštaji. Treba istaći da je finansijsko izveštavanje ”..proces obezbeđenja kvantitativnih finansijskih (računovodstvenih) informacija o preduzeću i njihovog saopštavanja korisnicima odnosno donosiocima odluka” i da je danas opšte prihvaćeno da je osnovna svrha finansijskog izveštavanja korisnost za donošenje odluka. Od finansijskog izveštavanja se očekuje da će obezbediti informacije za donošenje racionalnih investicionih i kreditnih odluka, informacije o ekonomskim resursima preduzeća i pravu na njih, informacije o performansama poslovanja preduzeća u toku godine, o tome kako preduzeće stiče i koristi gotovinu, kako uprava ispunjava svoju upravljačku odgovornost prema vlasnicima itd.
2.2. POSLOVNE KNJIGE
Poslovne knjige predstavljaju skup evidencija koje osiguravaju podatke i informacije o poslovanju poslovnog subjekta. Svako preduzeće (društvo) je u obavezi da vodi poslovne knjige. U poslovnim knjigama važi načelo ažurnosti i urednosta, strogo su formalizovane i imaju karakter javnih isprava. Poslovne knjige možemo podeliti i i podelu šematski prikazati na sledeći način:
2.3. DNEVNIK
Dnevnik spade u osnovne poslovne knjige, koji služi za hronološku evidenciju nastalih ekonomskih promena u preduzeću. Dnevnik se nekada smatrao osnovnom poslovnom knjigom, ali danas je izgubio od svog značaja jer je izgubio mnoge funkcije koje je imao u razvoju knjigovodstva-funkciju kontriranja poslovnih promena, preglednosti, automatske kontrole dvojnog knjiženja, i dr. Danas dnevnik ne služi kao osnov za knjiženje na računima glavne knjige, već kao kopija. Pojavom dokumentacije u knjigovdstvu prestao je značaj dnevnika kao dokaznog sredstva u slučaju gubitka kartica, kao i sredstva za grupisanje promena jer se to bolje postiže kroz grupisanje knjigovodstvenih dokumenata. Međutim iako je dnevnik poslovna knjiga bez koje se može i ne utiče na ispunjavanje zadataka koji stoje pred knjigovodstvom, zakonodavci propisuju obavezno vođenje dnevnika. Branioci upotrebe dnevnika ističu sledeće funkcije:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta