Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbednost na radu". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA TEHNICKA SKOLA NIS
SEMINARSKI RAD
Predmet: Sociologija rada
Tema: Bezbednost na radu
POJAM, SADRŽINA I ZNAČAJ
BEZBEDNOSTI NA RADU
Pojam
U savremenim društvima čovekov rad je neophodnost, prvi i osnovni uslov opstanka i funkcionisanja u društvu. Interes i cilj društva, svih subjekata I svakog pojedinca, treba da bude rad koji je sam po sebi bezbedan I neugrožavajući za radnika i čije obavljanje u najvećoj mogućoj meri obezbeđuje očuvanje zdravlja zaposlenih kao i rad koji se obavlja u bezbednim i zdravim uslovima.
Sadržina
Značaj
SINDIKAT I BEZBEDNOST NA RADU
Jedno od osnovnih načela i pretpostavki opšteg procesa demokratizacije društva i stvaranja savremenih industrijskih odnosa, jeste participacija zaposlenih u upravljanju i odlučivanju u preduzećima u kojima sindikati, kao legitimni predstavnici zaposlenih i relevantni socijalni partneri, zauzimaju istaknuto mesto. Budući da bezbednost i zdravlje na radu spada u red osnovnih radnih, socijalnih i sindikalnih prava i obaveza zaposlenih, ta oblast predstavlja jedno od najznačajnijih pitanja iz delokruga rada sindikata, kako na nivou privrednog društva, tako i na nacionalnom i međunarodnom planu. Istovremeno, sindikalne aktivnosti vođene na planu razvoja i unapređivanja politike bezbednosti i zaštite zdravlja na radu, imaju najveću podršku među članstvom, jer se rezultati tih aktivnosti direktno odražavaju na položaj zaposlenih. Takva pozicija sindikata podrazumeva stalno prisustvo i aktivno učešće relevantnih sindikalnih organizacija u pripremi, donošenju i praktičnoj primeni svih akata iz domena bezbednosti i zdravlju na radu. Aktivnosti sindikalnih organizacija na nivou preduzeća – ustanova svode se na: učešće predstavnika sindikata u formulisanju zajedničkih stavova o pitanjima unapređenj
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
, aktivno učestvuju u procesu donošenja kolektivnog ugovora iz ove oblasti, kao i akta o proceni rizika u svakom privrednom društvu, odnosno ustanovi. Predstavnici zaposlenih u odborima za bezbednost i zdravlje na radu treba da prate sva zbivanja vezana za oblast bezbednosti i zdravlja na radu, u sopstvenoj radnoj sredini, ali i šire. U tom smislu, sindikat ima obavezu da uspostavi usku saradnju sa odgovornima za bezbednost - licem zaduženim za provođenje preventivnih mera u ovoj oblasti, odborom za bezbednost i zdravlje na radu u preduzeću, kao i sa Inspekcijom rada. Poslodavac je obavezan da obaveštava sindikat, ili predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, o uvođenju novih tehnologija I sredstava za rad, kao i o eventualnim opasnostima od povreda i oštećenja zdravlja koja nastaju njihovim uvođenjem, sa ciljem da se za njihovu primenu donesu i primenjuju uputstva za bezbedan rad. Sindikalne centrale na nacionalnom nivou svoje učešće u kreiranju I realizaciji politike bezbednosti i zdravlja na radu, ostvaruju kroz: - učešće u radu Saveta za bezbednost i zdravlje na radu i Radnog tela za pitanja bezbednosti i zaštite zdravlja na radu Socijalnoekonomskog saveta Republike Srbije; - zalaganje za doslednu primenu Zakona i podzakonskih akata, zasnovanih na konvencijama i preporukama MOR-a, I direktivama EU i EEZ. - svestranu saradnju sa Inspekcijom rada u sprovođenju kampanja na primeni propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; - učešće u realizaciji projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu, kao i razvoja inspekcijskih službi; − aktivno učešće u stvaranju integrisane inspekcije rada, na osnovu Projekta „Razvoj srpskog inspektorata za rad, za potrebe XXI veka’’.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta