Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brzina rezanja". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.BRZINA REZANJA
Brzina rezanja je jedan od osnovnih parametara koji bitno utiče na proizvodnost obrade na alatnim mašinama. Povećanjem brzine rezanja povećava se proizvodnost obrade. Međutim, istovremeno se alat brže troši pa se tada pojavljuju povećani rashodi u vezi eksploatacije alata. Za praktične operacije obrade potrebno je odrediti dipuštenu brzinu rezanja pri kojoj se postiže najveća proizvodnost uz najmanju cijenu obrade. Brzina rezanja se pojavljuje kao fizička veličina u procesu rezanja.
Ona zavisi od niza faktora. Najvažniji faktori koji u datom slučaju obrade određuju dopuštenu brzinu rezanja su: postojanost alata, dubina rezanja, pomak, geometrija alata, svojstva materijala izratka i alata, rashladno-maziva sredstva, vrsta obrade i učestalost rezanja.
Zavistnost brzine rezanja od uticajnih faktora praktično se određuje istraživanjem zavisnosti postojanosti alata od brzine rezanja i ostalih faktora koji na nju utiču.
POSTOJANOST ALATA-OPŠTA SAZNANJA
Postojanost alata T u min je vrijeme rada alata do zastupljenja tj. Vrijeme rada alata između dva oštrenja. Period postojanosti T se odnosi na vrijeme rezanja kada je alat u direktnoj vezi sa izratkom. Višestruki eksperimenti pokazuju da između habanja alata, postojanosti alata i pojedinog uticajnog faktora npr. brzine rezanja postoji određena međuzavisnost.
Ta međuzavisnost se određuje pomoću krivulja habanja za dati slučaj istraživanja. Tako se na osnovu krivulja habanja može uočiti uticaj pojedinog faktora na postojanost alata pri konstantnim drugim faktorima i određenom dopuštenom habanju alata.
U slučaju istraživanja uticaja većih brzina rezanja V na postojanost alata T uočljivo je (slika 1.) da se povećanjem brzine rezanja smanjuje postojanost alata.
Slika 1. – Krivulje habanja po leđnoj površini alata, materijal izratka Č. 0545, alat TMSV20, = 1,5 mm, s=0,71mm/o
Prema tome, funkcionalno istraživanje zavisnosti postojanosti, odnosno brzine brzine rezanja od pojedinih faktora, moguće je za određene uslove dobiti posredstvom krivulja habanja tj. metodom habanja. Eksperimentalna istraživanja pokazuju da naročito velik uticaj na postojanost alata, kako pri neprekidnom tako i pri periodičnom rezanju ima temperatura rezanja. U nizu slučajeva ona se smatra kao najvažniji faktor koji određuje postojanost alata.
Pri neprekidnom rezanju brzina rezanja se pojavljuje kao parametar koji jednoznačno određuje osnovne faktore koji karakterišu postojanost tj. temperaturu rezanja, naprezanja u zoni rezanja i uslove trenja. U tom slučaju temperatura rezanja se određuje uglavnosm brzinom rezanja koja predstavlja najuticajniji faktor na postojanost alata.
Rezultati eksperimentalnih istraživanja pokazuju da pri obradi različitih metala različitim materijalom alata zavisnosti T-V ima složeni karakter. To se zapaža pri rezanju materijala u širokom dijapazonu brzina rezanja (slika 2. ) i pri obradi materijala velike čvrstoće.
Prisustvo maksimuma i minimuma ( jednog ili više ) na krivim T-V objašnjava se pojavom i iščezavanjem naslaga i naljepaka te prelazom jedne vrste habanja u drugo sa promjenom brzine rezanja.
Slika 2.- Zavisnost između brzine rezanja i postojanosti alata pri obradi alatom od tvrdog metala (=4mm, s=o,3mm/o)
Uočava se, d povečanjem brzine rezanja, a time i temperature rezanja u određenom dijapazonu raste rad trenja i mijenja se mehanizam habanja većim prisustvom difuzionog habanja, pa stoga nastaje ošto smanjenje postojanosti alata. U tom predjelu zavisnost T-V se mijenja monotono i to je zona racionalnog korištenja alata koja se nalazi desno od maksimuma postojanosti ( slika 2 ). Naime, pri istoj postojanosti od npr. 100 min. Efikasnije je rezati brzinom od V=140m/min nego brzinama V≈60m/min ili V≈10m/min . Zato se u razmatranju zavisnosti T-V za praktične svrhe koristi samo desni dio ekstremalne krivulje gdje zavisnost T-V ima monotoni karakter. U tom slučaju se ova zavisnost može dati Taylor-ovim eksponencijalnim zakonom:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------