Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Monitoring opštine Raška". Rad ima 62 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај:
Увод 3
1. Основни географски и историјски подаци општине Рашка 4
1.1. Географски положај општине Рашка 4
1.2. Рељеф 4
1.3. Планине 5
1.4. Водe 8
1.5. Kлима 9
1.6. Геостратешки положај и историјски подаци 9
1.7. Шуме 12
1.8. Руде 13
1.9. Минералне и геотермалне воде и други потенцијални ресурси 15
1.10. Животна средина – стање ваздуха и вода 16
2. Становништво, локална самоуправа и људски ресурси 19
2.1. Структура становништва 19
2.2. Структура јавне управе 20
2.3. Запосленост у општини Рашка 24
2.4. Незапосленост у општини Рашка 25
3. Eкономија 28
3.1. Народни доходак и друштвени производ 28
3.2. Економска размена са иностранством 28
3.3 Привредни субјекти 29
4. Пољопривреда у општини Рашка 32
4.1. Пољопривредна површина 32
4.2. Пољопривредна газдинства и становништво 32
6.3. Пољопривредна производња 33
6.4. Прерађивачки капацитети 34
5. Инфраструктура 35
5.1. Путна и железничка мрежа 35
5.2. Водоснабдевање и управљање отпадом 35
5.3.Сеоски водоводи 37
5.4. Отпадне воде – канализација 38
5.5. Управљање отпадом 38
5.5. Комунална инфраструктура на Копаонику 39
5.6. Електрификација, гасификација и грејање 40
6. Туризам 42
6.1. Преглед свих видова туризма на територији општине 42
6.2. Бањски туризам 46
6.3. Културни и верски туризам 47
6.4. Сеоски туризам 50
6.5. Туристичке манифестације 52
6.6. Ловни и риболовни туризам 53
7. Образовање, култура и спорт 54
7.1. Образовање у општини Рашка 54
7.2. Култура 56
7.3. Спорт 59
Закључак 60
Литература....................................................................................................................................62
Увод
Мониторинг је систематска, стална и непрекидна процена напретка пројекта током одређеног временског периода у односу на његова планирана улагања, активности и исходе. Партиципаторни мониторинг је онај који, поред особља пројекта, укључује и кориснике. Мониторинг подразумева процену напретка у односу на исход који се очекује од циљне групе.
Мониторинг је редовно посматрање и бележење активности које се одвијају у оквиру неког пројекта или програма. То је процес рутинског прикупљања информација о свим аспектима пројекта.
Вршити мониторинг значи надзирати како напредују пројектне активности. То је посматрање: систематско и сврсисходно посматрање.
Мониторинг такође подразумева пружање повратних информација о пројекта донаторима, извршиоцима и уживаоцима пројекта. Извештавање омогућава да се сакупљене информације користе приликом доношења одлука ради побољшања извршења пројекта.
Сврха мониторинга: Мониторинг је веома значајан за планирање и имплементацију пројекта.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta