Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza na izmamata na Peregrine Systems (makedonski)". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје
Економски факултет
Стручен труд по предметот:
Испитување на измами
Тема: Анализа на измамата на Peregrine Systems
Ментор: Изработил:
Проф. Д-р. Зорица Б. Лазаревска Моника Димовска
Скопје, 2013 г.
Содржина
Вовед .............................................................................................................................................3
1. Историја ..............................................................................................................................4
2. Клучни датуми за Peregrine Systems..................................................................................6
3. Измама ................................................................................................................................7
3.1. Преглед на планот за измама ..................................................................................8
3.2. Прикривање на планот ...........................................................................................10
3.3. Продажба на лажни фактури .................................................................................12
3.4. Неправилно евидентирање на готовинските наплати .........................................12
3.5. Неправилно отпишување на побарувањата .........................................................13
3.6. Неадекватна сметководствена евиденција ..........................................................14
4. Продажба на хартии од вредност за време на измамата ............................................14
5. Обвинение ........................................................................................................................15
5.1. Ветувањата на Andersen …………...............................................................................16
5.2. Реализацијата на Andersen ………………....................................................................17
6. Продажба на Peregrine ………….........................................................................................18
Заклучок ......................................................................................................................................21
Користена литература ................................................................................................................22
Вовед
Peregrine Systems е компанија која обезбедува добра и софтверски услуги кои им помагаат на глобалните корпорации да управуваат со нивните ИТ средства.
Неговата дејност се однесува на имплементација и управување со квалитетот на ИТ услугите кои ги задоволуваат потребите на бизнис активностите. Ваквиот начин на работа Peregrine Systems како провајдер, снабдувач, го врши преку соодветно направениот распоред од работен труд, процеси и информатичка технологија.
Peregrine софтверот управува со целиот животен циклус на средствата во организацијата од ИТ опрема и флота од возила до комуникациски средства.
Оваа компанија подлежи на голема финансиска измама. Основата на обвинението е преценувањето на приходите и цената на акциите. Peregrine свесно или со невнимание преку материјалното искривување на финансиските извештаи за јавноста, направил пропусти погрешно претставување на реалните ситуации. Од иницијалната јавна понуда на Peregrine Systems во 1997 год. до 2002 год. компанијата објавила пораст на приходите што ги надминува очекувањата на Wall Street аналитичарите. Започнато било да се спроведува внатрешна истрага за потенцијално погрешни прикажувања во неговите претходни финансиски извештаи. Во тие извештаи се појавувале нерегуларности како што се следниве: преценети сметки на побарувањата, преценети приходи, неправилно вреднувани опции (вид финансиски дериват кои им овозможуваат на луѓето да купуваат или продаваат разни финансиски инструменти по однапред определена цена, наречена цена на извршување, до извесно идно време), п отценети обврски и неправилно отпишување на лошите побарувања. Компанијата не ги ги одржувала книгата, сметките и извештаите на соодветен начин во доволно детали, што се рефлектирало и врз неговите деловни активности
Во 2005 год. Peregrine Systems бил купен од страна на НР. Купувањето ќе им овозможи на HP да станат еден од лидерите во софтвер за управување со средства
Историја
Компанијата Peregrine Systems е основана 1981 год. во Ирвин, Калифорнија. Како основачи и вработени се вбројуваат Chris Cole, Gary Story, Ed Beck, Kevin Keyes и Richard Diederich. Тие започнале со продажба на Peregrine мрежата на системот за управување во Series One. 
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta