Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ciljevi odživog razvoja turizma". Rad ima 49 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.U V O D
Kada turista prvi put posjeti Crnu Goru, ostaje fasciniran mješavinom pejzaža od kojih zastaje dah, izuzetnog biodiverziteta, dragocjenog bogatstva čistim vazduhom i vodom i prijatne klime. Takođe, turista ostaje impresioniran crnogorskim glečerskim jezerima i idiličnom lokacijom na Jadranskoj obali. Ali, kao što je slučaj u mnogim mjestima na planeti, izuzetni prirodni resursi kojima raspolaže Crna Gora takođe pokazuju duboke znake zapuštenosti i zloupotrebe, koje su rezultat četiri decenije ekološki neodržive politike ekonomskog razvoja. Rezultat toga su kako loši ekonomski učinci tako i degradacija životne sredine.
Saradnja,počev od 2002. godine, sa Programom za razvoj Ujedinjenih Nacija (UNDP), Vladom Republike Crne Gore i lokalnim grupama građana na podršci procesu ekonomskog razvoja i planiranju je zasnovana na konceptu “održivog razvoja”. “Strateški okvir za razvoj održivog turizma u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore” predstavlja značajan element u sveobuhvatnom pristupu održivom razvoju u Crnoj Gori. Kao što je naznačeno u ovoj studiji, promovisanje održivog turizma stimulisaće preduzetništvo i generisati nova radna mjesta i ekonomski rast, čuvajući pri tom i izuzetnu životnu sredinu kojom Crna Gora raspolaže.
Strateški okvir je rezultat donekle neuobičajene saradnje izmedju UNDP a, Vlade, grupa građana i privatne fondacije. Ovaj strateški okvir sadrži čitavi niz konkretnih preporuka koje će, nadamo se, poslužiti kao osnov za javnu raspravu i izradu javne politike u Crnoj Gori.
Usvajanjem Strateškog okvira, Vlada Crne Gore je javno objavila svoju politiku razvoja održivog turizma u sjevernom i centralnom dijelu Crne Gore. Da bi se nastavilo sa ovim aktivnostima, Crna Gora je izabrana kao »pilot« zemlja za projekat UNDP a “Oslobadjanje snage preduzetništva biznis u funkciji siromašnih”. Povezivanjem ovog projekta sa Strateškim okvirom, UNDP će u Crnoj Gori stvoriti okvir za buduće inicijative usmjerene na smanjenje siromaštva, zaštitu biodiverziteta i postizanje održivosti u turizmu u sjevernom i centralnom dijelu Crne Gore.
Crna Gora je na dobrom putu da realizuje svoj potencijal i postane vodeći model održivog turizma u Evropi.
Održivi turizam je imao tendenciju da se najviše bavi ekološkim pitanjima. Međutim, , taj koncept je proširen tako da obuhvata socijalne, ekonomske i kulturne aspekte pošto se shvatilo da lokalne zajednice mogu da ostvare najviše koristi od turizma ako je on održiv na duži rok.
1.KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA
Koncept održivog razvoja podrazumijeva balansiranje ekonomskih, socijalnih i ekoloških zahtjeva kako bi se osiguralo «zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe»
Operacionalizacija koncepta i njegova primjena u praksi rezultat su kako teorijskih tako i političkih težnji usmjerenih ka osiguravanju dugoročnog razvoja ljudskog društva i očuvanju životne sredine. U tom procesu, ključnu događaji i pokretačka snaga bili su Svjetski samiti u Riju i Johanesburgu, i usvjanje Milenijumske deklaracije UN septembra 2000. godine. Od nivoa UN (i UN Komisije za održivi razvoj) i brojnih multilateralnih i međunarodnih institucija i organizacija, preko vlada pojedinih zemalja i EU pa sve do civilnog sektora i lokalne uprave, sprovođenje koncepta održivog razovja je pitanje na kome rade milioni ljudi širom svijeta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta