Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dobra proizvođačka i dobra higijenska praksa u tovu brojlera". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Departman za stočarstvo
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
PROIZVODNJA ZDRASTVENO BEZBEDNE HRANE ANIMALNOG PORIJEKLA
TEMA SEMINARSKOG RADA:
DOBRA PPROIZVOĐAČKA I DOBRA HIGIJENSKA PRAKSA U TOVU BROJLERA
Dr Igor Jajić, docent
,
Novi Sad, maj 2013 godina
S A D R Ž A J :
1. UVOD 3
2. DOBRA HIGIJENSKA PRAKSA BROJLERA 4
2.1. Položaj farme 4
2.2. Lokacija 4
2.3. Zgrade 4
2.4. Zaposleni i posjetioci 5
2.5. Oprema 5
2.6. Kontrola nametnika, divljih životinja i insekata 5
2.7. Domaće životinje na lokaciji 6
2.8. Odlaganje uginulih i škartiranih ptica 6
2.9. Jednodnevni pilići 6
2.10. Upravljanje lokacijom 6
2.11. Čišćenje i dezinfekcija 7
3. DOBRA PROIZVODNA PRAKSA BROJLERA 10
3.1. Proizvodnja brojlera 10
3.2. Smeštaj brojlera 11
3.3. Useljavanje pilića 11
3.4. Temperatura 12
3.5. Vlaga 13
3.6. Ventilacija 13
3.7. Svetlosni režim 13
3.8. Stelja 14
3.9. Napajanje i oprema za napajanje 14
3.10. Hranjenje i oprema za hranjenje 14
3.11. Prirast brojlera 15
3.12. Nega pilića 16
3.13. Preventivna zaštita 16
3.14. Isporuka brojlera 16
4. ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18
1. UVOD
Primarnom proizvodnjom se treba upravljati na način kojim se smanjuje vjerovatnoća unošenja hazarda i na odgovarajući način doprinosi da meso bude sigurno i prikladno za ljudsku ishranu.
Kad god je to moguće i izvodljivo, sektor primarne proizvodnje i nadležno tijelo trebali bi uspostaviti sisteme za prikupljanje, poređenje i stavljanje na raspolaganje informacija o hazardima i stanjima koji se mogu javiti u životinjskim populacijama i koja mogu utjecati na sigurnost i prikladnost mesa za ljudsku ishranu.
Primarna proizvodnja treba uključivati službene ili službeno priznate programe za kontrolu i monitoring uzročnika zoonoza u populacijama životinja i okolišu u skladu s okolnostima, dok se zoonozna oboljenja za koje postoji obaveza obavještavanja trebaju prijavljivati u skladu sa zahtjevima.
Dobra higijenska praksa (engl. GHP) na nivou primarne proizvodnje treba obuhvatati zdravlje i uslove držanja životinja, evidenciju o liječenju životinja, hranu za životinje i njenim sastojcima kao i relevantnim faktorima iz okoliša, te bi u najvećoj mogućoj mjeri trebala obuhvatati primjenu načela analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka (engl. HACCP).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta