Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA BEOGRAD
PREDMET: OSNOVA POSLOVNOG I RADNOG PRAVA
SEMINARSKI RAD
TEMA: AKCIONARSKO DRUŠTVO
Sadržaj:
Pojam akcionarskog društva............................................1
Osnivanje akcionarskog društva......................................2
Zatvoreno i otvoreno akcionarsko društvo......................4
Osnivačka skupština akcionarskog društva....................6
Nadležnosti osnivačke skupštine.......................................7
Organi akcionarskog društva...........................................8
Skupština............................................................................8
Upravni odbor....................................................................9
Izvršni odbor....................................................................11
LITERATURA
Osnove poslovnog i radnog prava_____________________1_____________________________Miloševic Vojislav
A K C I O N A R S K O D R U Š T V O
POJAM AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Akcionarsko društvo definisano je Zakonom o privrednim društvima iz 2004. godine. Pre toga, Zakon o preduzećima iz 1996. godine takođe određuje ovu formu, a i istoimeni akt iz 1988. godine koji je koristio termin „deoničko društvo“. Akcionarsko pod ovim imenom sreće se i u Zakonu o akconarskim društvima Kraljevine Srbije iz 1896. godine, kao i u jugoslovenskom Trgovačkom zakoniku iz 1937. godine. Iz samog naslova zakona i oblika društva sledi i razlika između termina „akcija“ i „deonica“. U teoriji su podeljena mišljenja o tome kom terminu treba dati prednost. U našem zakonodavstvu je prihvaćen termin akcionarsko društvo. Prema Zakonu o privrednim društvima akcionarsko društvo može biti otvoreno i zatvoreno. Osnivačkim aktom se određuje koja vrsta akcionarskog društva se osniva. Ukoliko izričitog određenja vrste akcionarskog društvanema u osnivačkom aktu, smatra se da je osnovano otvoreno akcionarsko društvo.
Akcionarsko društvo je vrsta privrednog društva, društva kapitala, za čije se osnivanje sredstva pribavljaju izdavanjem akcija. Akcionarsko društvo osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti, pod zajedničkim poslovnim imenom koje sadrži oznaku „akcionarsko društvo“ skraćenicu „a.d.“ ili „ad“. Osnovni kapital društva utvrđen je i podeljen na akcije. Osnovni kapital društva čii zbir nominalnih vrednosti svih akcija.
Akcionarsko društvo je pravni subjekt, ima svoju imovinu koja je odvojena od imovine osnivača. Ovo društvo odgovara u potpunosti svojom imovinom za obaveze koje preuzima u pravnom prometu. Akcionari ne odgovaraju zaobaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imvinu društva. Međutim, akcionari akcionarskog društva mogu prema trećim licima lično odgovarati za obaveze društva ako zloupotrebe privredno društvo za nezakonite ili prevarne ciljeve, ili ako sa imovinom društva raspolažu kao sa sopstvenom imovinom kao da privredno društvo kao pravno lice ne postoji. Zloupotreba pravnog lica je određena članom 15 Zakona o privrednim društvima,a bila je kao institut probijanja pravnog subjektiviteta poznata i u Zakonu o preduzećima iz 1996. godine.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta