Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Klinička primena radonovih voda". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Дипломски рад
тема: КЛИНИЧКА ПРИМЕНА РАДОНОВИХ ВОДА
Катедра физикалне медицине и рехабилитације
Ментор: Студент:
Београд , 2012.
САДРЖАЈ
Садржај..........................................................................................................................................1
Увод................................................................................................................................................2
Минералне воде............................................................................................................5
Бањско лечење..............................................................................................................8
2.1. Почеци бањског лечења.......................................................................................8
2.2. Бања у Србији са радоновом водом....................................................................8
Клиничка примена радонових вода..........................................................................10
3.1. Радон....................................................................................................................10
3.2. Индикације..........................................................................................................11
3.3. Контраидикације.................................................................................................13
3.4. Начин примене....................................................................................................14
Закључак.....................................................................................................................................16
Литература..................................................................................................................................18
УВОД
Балнеотерапија је комплексна терапијска дисциплина која за лечење користи природне факторе. Обухвата чиниоце као што су : минералне воде, лековити гасови, пелоиди, клима, промена средине, дијететски режим, активни и пасивни психофизички одмор. Овим основним чиниоцима се могу према потреби придодати и други као што су : кинезитерапија, медикаменти, физикална терапија. Балнеотерапија представља комплекс надражаја болесника природним факторима. Одговор организма је реактивни процес који се испољава у фазама. Овај процес се не завршава на ефекторном апарату, него се продужава и траје даље после завршетка деловања природног фактора, при чему се сукцесивно укључују поједини функционални системи, до ћелијског и молекуларног нивоа. Овај сложени комплекс реакција организма започиње од примарног контакта балнеофактора са нервним и другим ћелијским структурама у ткивима и органима на површини организма. У ћелијама ових органа се одвијају локални биохемијски процеси који трансформишу енергију природних фактора у нервни процес. Ова реакција може бити позитивна и негативна, што зависи од односа између реактивних способности организма с једне и физичко-хемијских својстава и дозе примењеног природног фактора. Суштина проблема у дејству природних фактора лежи у изналажењу адекватног односа између дозе природних фактора и опште реактивности организма. Ово имплицира неопходност дефинисања појма балнеотерапијске дозе.
Балнеотерапијска доза је детерминисана следећим факторима:
интензитетом надражаја (температура купке, интензитет механичког дејства и концентрација минералних елемената растворених у води),
трајањем процедуре (хладне купке до неколико минута, док је интервал за топле купке врло варијабилан и креће се од 15-60 минута) и
површине тела (зависи углавном од стања кардио-васкуларног система, при чему се могу употребљавати делимичне, половинске, тричетвртинске и целе купке).
Стимулативно дејство балнеофактора може бити специфично и неспецифично.
Специфично дејство је условљено специфичним елементима и биолошки активним материјама у минералним водама, односно зависи од хемијских и физичких особина примењене минералне воде.
Неспецифично дејство подразумева промену средине, активан и пасиван психофизички одмор и климатске факторе, као и остале услове који су присутни у бањском месту. Циљ како специфичног тако и неспецифичног дејства је нормализација поремећене реактивности организма.
Бањско лечење подразумева три комплекса терапијских процедура: балнеолошки, балнеофизикални и балнеофизикомедикаментозни.
Балнеолошки комплекс се састоји од примене природних фактора: минералне воде, гасови, пелоиди, клима, промена средине, дијета (редукциона), психофизички одмор.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta