Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kultura i umetnost na internetu". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


REPUBLIKA SRBIJA
VISOKA ŠKOLA PRIMENJENIH STRUKOVNIH STUDIJA
VRANJE
SEMINARSKI RAD IZ
PRIMENE RAČUNARA
Tema: KULTURA I UMETNOST NA INTERNETU
184/MI
Vranje, Novembar 2012.
Sadržaj:
1. Uvod 2
2. Kultura na Internetu 4
2.1 Tehno elite 4
2.2 Hakeri 4
2.3 Virtualni komunitarijanci 5
2.4 Preduzetnici 5
3. Kultura sajber prostora 6
4. Umetnost na Internetu 7
4.1. Elektronska umetnost 7
5. Čari Interneta 9
6. Stvaralački Internet 10
7. Dolazeće doba interfejsera 12
8. Internet je život 12
9. Zaključak 14
Uvod
Živimo u vremenu velikih promena, brzog napretka tehnologije, menjanja socijalnih odnosa i načina na koji doživljavamo vreme i prostor. To znači da se velike promene događaju i u sferi kulture, umetnosti i nasleđa. Za početak treba samo spomenuti pregršt termina koji se danas upotrebljavaju u tom domenu i jasno ukazuju na promene koje su nastupile: informaciono društvo, digitalizacija kulture, kreativne industrije, kulturne laboratorije, inovativne kolaborativne online platforme, digitalni muzeji i galerije, razne mobilne aplikacije i slično. Često se pominje i termin „e-culture“ (i-kultura) koji oslikava novu dimenziju kulture u današnjem vremenu. 
slika br. 1. – logoi poznate društvene mreže facebook,
najviše korišćenog online player-a youtube
i najpoznatije slobodne enciklopedije na internetu wikipedia
2. Kultura na Internetu
Kada je reč o kulturi, Internet nije izuzetak. Specifičnost kulture Interneta jeste u tome što su stvaraoci kulture Interneta njegovi korisnici i što su kulturni slojevi Interneta uređeni hijerarhijski.
Internet je prva globalna kultura. Svet danas po prvi put ima globalnu kulturu, i to je Internet. Neki bi ga nazvali subkulturom, i to je tačno ako govorimo o lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou gde samo određeni procenat, ili vrlo mali deo populacije koristi Internet. Ali, sve ove subkulture su međusobno povezane i stvaraju sopstvenu superkulturu koja se širi na ceo svet. Odatle zaključak da „će biti više korisnika Interneta nego što ima ljudi u bilo kojoj zasebnoj državi.
Kultura Interneta obuhvata četiri sloja: tehno – meritokratsku kulturu, hakersku kulturu, preduzetničku kulturu i komunitarijansku kulturu.
slika br. 2. - Wikipedia (slobodna enciklopedija)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta