Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bio-kompoziti (makedonski)". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ- ШТИП
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СТРУМИЦА
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Транспорт, организација и логистика
ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА
Предмет: Современи инжинерски материјали
Тема: Био-композити
Ментор: Кандидат:
Проф. Др. Јован Гочев Јанко Цветинов
Број на индекс: 19310
Струмица, Мај 2013
С о д р ж и н а
Апстракт
Зелените материјали и структури е движење кое е стекнато на глобалното внимание во текот на изминатите неколку години. Неодамна, еколошките згради беа планирани да бидат еколошки одговорни, економски одржливи, и здрави места за да се живее и работи. Еден од главните материјали кој моментално се користи во еколошките згради е биокомпозитот. Биокомпозитите се појавуват како замена за синтетичките влакна, зајакнати композити. Тие се еколошки и помагаат да се елиминираат трошоците за користење на материјали на нафтена база. Биокомпозитите се комбинација на природни влакна или биовлакна ( обично добиени од растенијата или целулоза) со полимер матрици. Био влакната нудат многу предности како што се обновливоста, рециклирање, биоразградивост, ниска специфична тежина, и високо специфична сила. Покрај тоа, со користење био влакна може да се одговори на еколошките и економските проблеми на индустриските материјали. Општо земено, био композитите добиле поголемо внимание од двете, од академскиот свет и индустриите како згради, автомобилската индустрија, пакување и така натаму. Меѓу сите постоечки уреди, високиот раст е јасно за градење уреди или структурни или не-структурни компоненти како што се прозорезот, вратата, обвивката, мечувањето, кровот, платформата и слично. Во овој труд се дискутира за био композитите како алтернативен градежен материјал и нивната примена во граденжиштвото.
Био композити: Еколошки - Композитни материјали
Био композитите се комбинација од природни влакна (биовлакна) како што е се влакната од дрво, ( дрвени предмети и меко дрво) или не дрвени влакна (на пр.: ориз, слама, банана, ананас, шеќерна трска, масло од палма, јута, сисал и лен) со полимер матрици и од двете обновливи и не обновливи ресурси. Терминот “био композити“ опфаќа: (i) нафтени ДЕРИВАТИ, не биоразградливи полимери како полипропилен (PP), полиетилен (PE), полиестер, епоксидни, засилени со био влакна; (ii) био полимери ( на пр. PLA, PHA ) зајакнати со био влакна; и (iii) биополимери зајакнати со синтетички влакна како што е стаклото и јаглеродот. Био полимерите зајакнети со био влакна, општо се сметаат дека се повеќе еколошки, понекогаш се нарекуваат “ еколошки композити. Слика 1.1. го покажува развојот на био композитските производи од обновливи извори.
Био композитите, исто така, може да се класифицираат во однос на нивните уреди во индустриските згради во две главни групи: структурни и не структурни био композити (R.M. Rowell, 1995). Структурните био композити може да се дефинират како нешто што е потребно за извршување на товар во употреба. На пример во градежната индустрија, носечки ѕидови, скали, покрив – системи, и подземни подови се примери на структурните био композити. Структурните био композити може да варираат во голема мерка, во перформансите од високи на ниски перформански материјали. Не структуираните био композити може да се дефинираат како едно кое не е потребно да се носи товарот во употреба. Материјали како пто се термопластични, дрвени честички и текстил кои се користат да се направи вид на био композит. Не структуираните био композити се користат за производи како што се таванските плочки, мебел, прозорци, врати и сл.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta