Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Disciplinska odgovornost policijskih službenika". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET SINERGIJA
FAKULTET ZA BJEZBEDNOST I ZASTITU
BANJA LUKA
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE
TEMA:
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST POLICIJSKIH SLUŽBENIKA
Dr Mom čilo Talijan
Banja Luka , maj 2012 . godine.
Sadržaj
Uvod 3
1. Disciplinska odgovornost 4
1.1. Lakše povrede radne dužnosti 4
1.2. Teže povrede radne dužnosti 5
1.3. Organi disciplinskog postupka 6
1.4. Disciplinske sankcije 6
1.5. Pravo žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti 6
1.6. Suspenzija 7
1.7. Isplata plate tokom suspenzije 7
1.8. Zastarjelost postupka 7
1.9. Disciplinski dosije (brisanje iz evidencije) 7
2. Primjer iz prakse. 8
Zaključak 9
Literatura 10
Uvod
U Min istarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, disciplinska i materijalna odgovornost ovlaštenih službenih lica (policajaca) propisana je Zakonom u unutrašnjim poslovima Republike Srpske i posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u oblasti unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti detaljno su utvrđene vrste povreda radne dužnosti i mjere koje se izriču, postupak i organi nadležni za izricanje disciplinskih mjera.
Pravilnikom je navedeno: ,, u vođenju disciplinskog postupka primjenjuju načela krivičnog postupka propisana Zakonom o krivičnom postupku;“ tako da se ukoliko neke mjere i ranje nisu decidirano propisane Pravilnikom, primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku . Pored navedenih zakonskih i podzakonskih propisa, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske se od 16.8.1999. godine, aktom ministara unutrašnjih poslova, primjenjuje Priručnik načela i procedura.
Priručnik, uz Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, predstavlja osnov za disciplinske postupke u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Disciplinska odgovornost državnog službenika nastaje povredom radne dužnosti ili obaveze i predstavlja u praksi najčešće vid odgovornosti državnih službeniha. To je pravna odgovornost, odnosno odgovornost za narušavanje određene radnopravne norme zaposlenih u državnim organima.
Disciplinski postupak, organ za vođenje disciplinskog postupka, način rada, glasanja i donošenja odluka, disciplinske sankcije za lakše i tež e povrede radne dužnosti, način stepenovanja teže povrede radne d užnosti, pokretanje unutrašnjeg postupka, te pokretanje disciplinskog postupka, kao i trajanje unutrašnjeg i disciplinskog postupka reguliše se pravilnikom koji donosi ministar na prijedlog direktora.
1. Disciplinska odgovornost
Disciplinska odgovornost policijskih službenika
Policijski službenik je disciplinski odgovoran za povrede radne dužnosti. Policijski službenik se smatra nevinim za disciplinsku povredu radne dužnosti ako ta povreda ili propust nije predstavljala povredu radne dužnosti u vrijeme kada je bila učinjena i policijskom službeniku se ne izriče sankcija teža od one koja je bila propi sana u vrijeme kada je ta disciplinska povreda učinjena. Krivična odgovornost za krivično djelo ne isključuje disciplinsku odgovornost policijskog službenika ukoliko je čin jenje krivičnog djela takođe od disciplinske odgovornosti. Oslobađanje od krivične o dgovornosti ne podrazumjeva istovremeno i oslobađanje od disciplinske odgovornosti. Disciplinski postupak mora biti pravedan i transparentan. Tokom trajanja disciplinskog postupka policijski službenik ima prava koja se detaljnije uređuju podzakonskim aktom, i to:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta