Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan - preduzeće Peti element". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PLAN POZICIONIRANJA
Rezime plana
Naziv firme: PP “ PETI ELEMENT “ d.o.o.
Sedište firme:
Delatnost: Trgovinska
Predmet poslovanja: Proizvodnja i prodaja hleba i peciva
Svojisnki status: Privatno,prometno i uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću
Tehnološki proces rada:Dopremanje
Kadrovski sastav: 3 proizvodna radnika, 1 u administraciji i 3 u prodaji
Položaj grane
Položaj ove vrste delatnosti danas je na tržištu relativno povoljan.Prisutni su konkurenti u ovoj oblasti,ali je evidentno da njihova usluga nije potpuna.Finansijska isplativost je relativno sigurna.
Misija preduzetnika i firme
Misija obavljanja ove vrste poslova za mene je prevashodno zadovoljenje potreba i želja potencijalnih kupaca,ali i ostvarivanje sopstvenih ciljeva koji se ogledaju u daljem ulaganju i proširivanju biznisa i zadovoljenju egzistencijalnih potreba.
Opis firme
Naziv firme: PP “ PETI ELEMENT “ d.o.o.
Sedičte firme:
Telefon/faks: 031/250-400
Vlasnik:
Svojinski oblik organizovanja:Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost:Proizvodnja i prodaja hleba i peciva
Proizvod/usluge firme:Hleb i peciva
E-mail: peti element@gmail.com
Web-site: www. peti element.co.uk
Opis biznisa
Moja namena je da započnem biznis u proizvodnji hleba i peciva.Može se reći da je prisutan samo osnovni cilj.Rezultati koji će se ostvariti biće pozitivni.
Osnovni biznis:
Proizvodnja i prodaja:
Hleba i peciva
Lokacija poslovnog punkta
Objekat se nalazi u naselju.,opština se nalati u blizini magistralnog puta tako da je mogućnost snadbevanja neograničena,S obzirom na vrstu delatnosti ne postoji problem sa okruženjem.Potrebno je i da lokacija poseduje celokupnu infrastrukturu kao što su: voda,struja,kanalizacija.Napred navedeno ukazuje da ova lokacija poseduje sve neophodne uslove za neometano odvijanje preduzetničkog biznisa.
Ocena samog sebe
Moje je obrazovanje išlo dobro od osnovne škole.
Predhodno iskustvo u biznisu ne posedujem ali sam teorijski upućen o dešavanjima u biznisu koji želim da pokrenem.Voljan sam da se dalje usavršavam u ovoj oblasti i fizički i psihički sam spreman za iskušenja koja će uslediti.
MENADŽMENT PLAN
Plan proizvoda i usluga
U opisu mog poslovanja je proizvodnja i prodaja hleba i peciva.U oblasti proizvodnje prvi koraci su sklapanje ugovora sa kvalitetnim dobavljačima potrebnih sirovina.Sirovine se dalje distribuiraju i nakon toga se počinje sa proizvodnjom.
Zaposleni imaju potrebne kvalifikacije za obavljanje ove vrste posla.
Plan pripremnih aktivnosti
Statusne obaveze za osnivanje moje firme i ostale aktivnosti u vezi sa tim su u toku.Stvoreni su lokacijski uslovi,rešeno je pitanje imovinsko-pravnih odnosa,uradjena je sva potrebna komunalna infrastruktura.Aktivnost koja je u toku i čije se rešavanje očekuje u narednih nekoliko dana je:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta