Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cijena kao i instrument marketing miksa". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA SKOLA ZA PRIMJENJENE I PRAVNE NAUKE
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
MARKETING
TEMA SEMINARSKOG RADA:
CIJENA KAO INSTRUMENT MARKETING MIKSA
Banja Luka, Oktobar, 2012. godine
SADRŽAJ
Uvod ...................................................................................................................................... 2
Cijena ..................................................................................................................................... 3
Određivanje cijena ..................................................................................................................3
Uloga cena u marketing miksu .............................................................................................. 4
Ciljevi pri formiranju cijena .................................................................................................. 5
Faktori koji utiču na formiranje cijena ...................................................................................6
Faktori koji bitno utiču na formiranje cijena ..........................................................................6
Troškovi kao faktor odluka o cijenama ...................................................................................8
Uloga troškova u formiranju cijena ........................................................................................ 8
Potrebne informacije o troškovima .........................................................................................9
Koncepcije troškova za odluke o cijenama ............................................................................ 9
Tražnja kao faktor odluka o cijenama .................................................................................... 9
Konkurencija kao faktor odluka o cijenama ............................................................................10
Uloga konkurencije u formiranju cijena ..................................................................................10
Struktura tržišta ................................................................................................................... ...11
Politika države kao faktor cijene ............................................................................................ 12
Pristupi formiranju cijena ...................................................................................................... .12
Metodi formiranja cijena na bazi troškova ............................................................................. 13
Formiranje cijena na bazi cena konkurencije ......................................................................... 14
Formiranje cijena na bazi potrošačke percepcije "vrednosti" ............................................... .14
Osnove za diferenciranje cijena ............................................................................................ .15
Formiranje cijena za nove proizvode .................................................................................... .15
Primer "metod lanac marži" ................................................................................................ ...16
Neke varijante trgovinskog cijenovnog pozicioniranja koje se u praksi koriste ....................16
Primeri različitih strategija cijena ...........................................................................................17
Zaključak ................................................................................................................................ 18
Literatura ............................................................................................................................... 19
UVOD
Tema mog seminarskog rada je ″Cijena kao instrument marketing miksa″. U njemu ću pisati o ulozi cijene u marketing miksu, ciljevima pri formiranju cijena, faktorima koji utiču na formiranje cijena, strukturi tržišta, pristupima formiranju cijena, metodama formiranja cijena, osnovama za diferenciranje cijena...
Cijena je jedan od najosetljivijih instrumenata marketinga, za uspjeh poslovanja preduzeća presudno je da se prodajne cijene pravilno oblikuju. Cijene ne smiju biti utvrđene suviše visoko a ni suviše nisko, jer na taj način preduzeće ne bi moglo u potpunosti da iskoristi postojeće mogućnosti na tržištu. Cijena je jedini instrument marketing miksa koji ostvaruje prihode, odnosno pomoću kojeg se ostvaruje prihod, dok svi ostali instrumenti (proizvod, kanali prodaje i promocija) predstavljaju samo troškove. Ali istovremeno, ona je ujedno i instrument koji se mora kombinovati sa drugim instrumentima u cilju ostvarenja marketinških i finansijskih ciljeva preduzeća. Necjenovni instrumenti marketinga (proizvod, kanali prodaje i promocija) čine napor preduzeća da se kreira vrednost. Uloga cene u kombinaciji instrumenata marketinga je da se dio kreirane vrednosti zadrži u dobiti preduzeća. ″Necjenovni instrumenti predstavljaju seme poslovnog uspjeha, a efektivne cijene su žetva″. Razlika uspješnih i neuspješnih preduzeća je u načinu pristupa formiranju cijena. Da bi se ostvarivala relativno trajna dobit cijena mora postati integralni deo strategije ne samo marketinga već i preduzeća.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta