Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcijski kapital, vrste akcija i akcionarsko društvo". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE BANJALUKA
Predmet: FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI MENADŽMENT
Tema: AKCIJSKI KAPITAL, VRSTE AKCIJA I AKCIONARSKO DRUŠTVO
Dejan Babić
S A D R Ž A J:
UVOD ......................................................................................................................................... 2
1. AKCIONARSKO DRUŠTVO ............................................................................................. 3
1.1.Istorijski razvoj akcionarstva ............................................................................................. 3
1.2. Pojam i definicija akcionarskog društva ........................................................................... 3
1.3. Vrste akcionarskih društava ............................................................................................... 4
1.4. Organi akcionarskog društva ............................................................................................. 4
1.5. Prednosti akcionarskih društava ........................................................................................ 6
2. AKCIJSKI KAPITAL ............................................................................................................ 7
2.1. Elementi akcijskog kapitala ............................................................................................... 8
2.2. Prednosti i nedostaci akcionarskog kapitala ...................................................................... 8
3. AKCIJE ................................................................................................................................... 9
3.1.Pojam i definicija akcija ..................................................................................................... 9
3.2. Vrste akcija ......................................................................................................................... 9
3.3. Vrijednost i cijena akcija .................................................................................................. 10
3.4. Metodi izračunavanja cijena akcija .................................................................................. 11
3.4.1.Cijena akcija tokova novčanih sredstava ................................................................ 11
3.4.2. Cijena akcija diskontovane dividende .................................................................... 12
3.4.3.Cijena akcija rasta dividende .................................................................................. 12
3.4.4. Cijena akcija na osnovu očekivanih prihoda .......................................................... 13
4. AKCIJE NA FINANSIJSKIM BERZAMA ....................................................................... 14
4.1. Vrste akcija na berzi ......................................................................................................... 14
4.2. Listing akcija na finansijskim berzama ............................................................................ 14
ZAKLJUČAK ............................................................................................................................ 16
LITERATURA ........................................................................................................................... 17
UVOD
Pod pojmom akcionarsko društvo podrazumijeva se društvo kapitala koje nastaje upisom kapitala po osnovu prve emisije i prodaje akcija.
Akcionarski kapital predstavlja sastavni dio akcionarskog društva (korporacije) i isti se uplaćuje od strane vlasnika kapitala (akcionara).
Akcije su hartije od vrijednosti koje nastaju po osnovu udjela u akcionarskom kapitalu. Razvijena tržišna privreda i razvijeno tržište kapitala u nacionalnim ekonomijama uticala je na pojavu različitih oblika akcija:
akcije na ime
akcije na donosioca
obične (redovne) akcije
povlašćene (preferencijalne) akcije
akcije sa nominalnom vrijednošću
akcije bez nominalne vrijednosti
akcije sa garantovanom dividendom
akcije bez garantovane dividende
konvertibilne akcije
akcije sa odloženim plaćanjem dividende
otvorene i zatvorene akcije
akcije sa većim brojem glasova
akcije sa kumulativnim pravom glasa
akcije sa ograničenim pravom glasa
akcije bez prava glasa
osnivačke akcije i akcije naredne emisije
Bez razlike o kojem se obliku akcija radi, one predstavljaju pismenu potvrdu (certifikat) koja daje pravo njihovom vlasniku da upravlja sa akcionarskim društvom i da ostvaruje prinos po akcijama.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta