Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Menadzment na covecki resursi (makedonski)". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет "Гоце Делчев " Штип
Факултет за туризам и бизнис логистика
Семинарска работа по предметот
Менаџмент на мали и средни претпријатија
Тема
Менаџмент на човечки ресурси
Ментор: Изработил:
Проф.Д-р Ристо Фотов Зоран Ѓорѓевиќ
Бр.на индекс 17613
Содржина
1.............................................Вовед
2.............................................Активности за вработување
3.............................................Селекција на вработени и вработување
4.............................................Обука и развој
5.............................................Менаџмент на плати и надоместоци
7.............................................Односи со работниците
8..............................................Заклучок
9..............................................Користена литература
Вовед
Постои зголемена побарувачка за личности наречени глобални менаџери. Од Њу Јорк до Амстерам, регруитерите бараат нов вид на човек кој има познавање на повеќе јазици, кој е енергичен и има чувство за разликите во културите помеѓу земјите, односно кој има меѓународна перспектива. Пазарот за интернационалниот менаџмент талент е огромен.Дури има и фирми кои не можат да најдат овакви менаџери.По отворањето на Европскиот пазар во 1992 година, побарувачката за оваков кадар е поголема од било каде на друго место во светот. Во Јапонија на пример, се зголемил и бројот на фирми кои се занимаваат со барање на кадар. Традиционално, јапонските компании наоѓаат кадар за своите потреби од дипломираните студенти од врвните универзитети во Јапонија. Од вработувањето, јапонските вработени остануваат во таа фирма се до пензионирањето. Сега кога Јапонија воспоствавува бизниси низ целиот свет, сејавуваат многу нови можности за јапонските менаџери и не остануваат цел свој живот во една фирма.Секој кој познава повеќе јазици, има интерес да работи во меѓународна средина и има интернационална перспектива може да биде побаран од еден од стотиците фирми кои бараат талентирани менаџери. Овие фирми стануваат многу важни за избор и вработување на глобални менаџери.
За да им се излезе во пресрет на менаџерите, тие мораат да го сватат потенцијалот на кадрите и дури тогаш да обезбедат, задржат и развијат кадар. Ова е основа на менаџментот на човекови ресурси (управувањето со кадрите).
Менаџментот на секоја организациона единица или оддел – маркетинг, финансии,
сметководство или производство – вклучува во себе исполнување на цели преку употреба на вештини и таленти на луѓето. Менаџментот на човечки ресурси (кадровскиот менаџмент)опфаќа обезбедување, задржување и развој на менаџерски и неменаџерски кадар.Во сите организации, без разлика на нивната големина, мора да се изврши избор на човекови ресурси, мора да се надградат, да се развиваат и мотивираат и менаџерите и неменаџерите. Малите организации вообичаено не можат да си дозволат да имаат посебно одделение за менаџмент на човекови ресурси што во континуитет ќе го следи прогресот на
поединците и нивното исполнување на работните задачи. Наместо тоа, секој менаџер е одговорен за употреба на менаџерите и талентите на вработените. Поголемите фирми вообичаено имаат одделение за менаџмент на човекови ресурси кое им помага на линиските менаџери. И во двата случаи, сета работа околу изборот, надградувањето и извршувањето мора да се направи и спреведе од страна на менаџерите.Традиционално, менаџментот на човекови ресурси има релативно мала улога восевкупната мисија и планови на организацијата. Одделението за човекови ресурси ги прави плановите за потребите од работна сила, справување со жалбите, ги администрира платите и надокнадите на вработените и се грижи за нивено унапредување. Овие активности биле и ќе
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta