Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Anatomija - Kosti kičmenog stuba,vratni pršljenovi,grudni pršljenovi,slabinski pršljenovi,krsna kost, zajedničke odlike". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ĆUPRIJA
Strukovna medicinska sestra-tehničar
S E M I N A R S K I R A D
IZ ANATOMIJE
Tema: Kosti kičmenog stuba,vratni pršljenovi, grudni pršljenovi,slabinski pršljenovi,krsna kost,zajedničke odlike pršljenova
Dr. Christos Alexopulos
Ćuprija,novembar 2010.
SADRŽAJ
1.UVOD………………………………………………………………………………...2
2.KOSTI KIČMENOG STUBA………………………………………………………..3
3.ZAJEDNIČKE ODLIKE KIČMENIH PRŠLJENOVA……………………………...4
4.VRATNI PRŠLJENOVI……………………………………………………………...6
Prvi vratni pršljen……………………………………………………………….6
Drugi vratni pršljen……………………………………………………………..7
Sedmi vratni pršljen…………………………………………………………….7
5.GRUDNI PRŠLJENOVI……………………………………………………………..8
Zajedničke odlike grudnih pršljenova…………………………………………..8
Posebne odlike grudnih pršljenova……………………………………………...9
6.SLABINSKI PRŠLJENOVI………………………………………………………….10
Zajedničke odlike slabinskih pršljenova………………………………………..10
Posebne odlike slabinskih pršljenova…………………………………………...10
7.KRSNA KOST……………………………………………………………………….11
8.LITERATURA……………………………………………………………………….12
UVOD
Kičmeni stub je je osnovni,najduži deo osovinskog,aksijalnog skeleta.On daje trupu neophodnu čvrstinu,a zahvaljujući svojoj elastičnosti omogućuje mu i pokretljivost.Pruža se sredinom zadnje strane vrata i trupa Zglobljava se svojim gornjim krajem sa kostima glave,dok se idući naniže spaja sa rebrima i skeletom gornjih i donjih ekstremiteta.
Kičmeni stub je čvrst, savitljiv organ, koji ima višestruki značaj za čovečiji organizam.On je oslonac celog kostura, a zahvaljujući svojoj okretljivosti olakšava orijentaciju tela u prostoru.
KOSTI KIČMENOG STUBA
Kičmeni stub (columna vertebralis)grade kičmeni
pršljenovi(vertebrae).U formiranju ovog dela skeleta učestvuju 33-34 pršljena,koji su medjusobno povezani zglobovima,vezama i mišićima u jedinstvenu celinu.
Zavisno od dele kičmenog stuba, koji grade,pršljenovi se dele na vratne(vertebrae cervicales),grudne(vertebrae thoracicae),
slabinske(vertebrae lumbales),krsne(vertebrae sacrales) i trtične(vertebrae coccygeae).Vratnih pršljenova ima 7,grudnih 12,slabinskih 5,krsnih 5 i trticnih 4-5.Iako su medjusobno spojeni ,24 pršljena(vratni,grudni i slabinski)mogu se razdvojiti i pojedinačno proučavati,te spadaju u prave prsljenove(vertebrae verae).Nasuprot njima,krsni i trtični pršljenovi
su lažni pršljenovi(vertebrae spuriae),koji su medjusobno srasli,tako da grade krsnu kost(os sacrum) i trtičnu kost(os coccygis),te se shodno tome ne mogu razdvojiti i odvojeno posmatrati.
Kičmeni pršljenovi,spojeni međusobno,formiraju kičmeni kanal (canalis vertebralis),koji se pruža celom dužinom kičmenog stuba.U ovom kanalu nalaze se kičmena moždina (medulla spinalis),krvni sudovi i počeci kičmenih živaca.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta