Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Asemblerski kod za mikroprocesor i8086". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA
DOBOJ
ODSEK: ELEKTROTEHNIČKI
SMER : INFORMATIKA
SEMINARSKI RAD
PREDMET: MIKRORAČUNARI
TEMA: ASEMBLERSKI KOD ZA MIKROPROCESOR i8086
DOBOJ, 2006. GODINE
SADRŽAJ
SADRŽAJ ..................................................................................................................................1
UVOD..........................................................................................................................................2
1. Obrada asemblerskih programa ..............................................................................................2
2. Izvorni asemblerski programi .................................................................................................3
2.1. Konstante ...................................................................................................................4
2.2. Asemblerske instrukcije ............................................................................................,5
2.3. Asemblerske direktive ...............................................................................................6
2.4. Operatori ....................................................................................................................6
3. Zauzimanje memorije za promenljive………………………………………………...……..7
3.1. Skalarne promenljive………………………………………………………………..7
3.2. Pokazivači…………………………………………………………………………...8
3.3. Nizovi………………………………………………………………………………..8 4.Uslovno asembliranje………………………………………………………………….…...…8
5. Makroi……………………………………………………………………………………..…9
6. Potprogrami…………………………………………………………………………………10
7. Instrukcije mikroprocesora i8086………………………………………………………..…11
7.1. Instrukcije za prenos podataka……………………………………………………....11
7.2. Aritmetičke instrukcije………………………………………………………………12
7.3. Instrukcije pomeranja i rotacije…………………………………………………..…13
7.4. Logičke instrukcije………………………………………………………………..…14
7.5. Instrukcije prelaska………………………………………………………………….14
7.6. Instrukcije za rad sa nizovima znakova…………………………………………..…15
7.7. Instrukcije potprograma i prekida………………………………………………...…15
7.8. Instrukcije za kontrolu mikroprocesora……………………………………………..16
8. Način zapisa programa na asemblerskom jeziku………………………………………...…17
ZAKLJUČAK .........................................................................................................................21
LITERATURA ........................................................................................................................22
UVOD
Programski jezici omogućavaju komunikaciju čoveka sa računarom. Svi programski jezici,
s obzirom na stepen zavisnosti od računara, mogu se podeliti u 2 grupe:
Mašinski zavisne i
Mašinski nezavisne jezike.
Mašinski zavisni jezici se dalje mogu podeliti u mašinske, asemblerske i makro jezike.
Mašinski jezik je izgrđen nad binarnom azbukom B(0,1) i predstavlja interni jezik savremenih
računara. Asemblerski (simbolički) jezici su bliski mašinskim i nastali su zamenom kodova
(izraženih pomoću binarnih cifara),skraćenicama i adresama sa simboličkim imenima. Prevođenje sa asemblerskog jezika na mašinski jezik obavlja se programom prevodiocem koji se naziva asembler.
U ovom radu obrađivaće se asemblerski jezik za mikroprocesor Intel 8086.
Makro-jezici su nastali zamenom pojedinih skupova naredbi asemblerskog jezika
jednom naredbom – tzv. makro-naredbom. Program na makro-jeziku se sastoji iz
asemblerskih i makro-naredbi. Makro-jezici predstavljaju uopštenje mašinskih jezika i
pogodniji su za rad. Po toj svojoj osobini približavaju se mašinski nezavisnim jezicima.
1. OBRADA ASEMBLERSKIH PROGRAMA
Pisanje programa na asemblerskom jeziku je proces sličan pisanju programa na bilo
kom programskom jeziku. Program na asemblerskom jeziku nazivamo izvorni program.
Izvorni program se unosi u računar posredstvom ulaznog uređaja – tastature i u obliku
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta